User Tools

Site Tools


bch

Khác biệt

Đây là những khác biệt giữa phiên bạn được chọn và phiên bản hiện tại của trang này.

Liên kết để xem bản so sánh này

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
bch [2014/03/30 23:47]
nhquang
bch [2014/09/05 10:26] (hiện tại)
Dòng 8: Dòng 8:
  
   * Thảo luận [[bch_actionplan14|chương trình hành động VFOSSA 2014]]   * Thảo luận [[bch_actionplan14|chương trình hành động VFOSSA 2014]]
-  * bầu các chức danh PCT, ủy viên thường vụ. Xem danh sách Thường vụ+  * bầu các chức danh PCT, ủy viên thường vụ. Xem [[bch:​thuongvu|danh sách Thường vụ]]
   * quyết định [[bch:​tochuc|sơ đồ tổ chức của BCH]], ​   * quyết định [[bch:​tochuc|sơ đồ tổ chức của BCH]], ​
   * quyết định quy chế vận hành của BCH nhiệm kỳ mới, ​   * quyết định quy chế vận hành của BCH nhiệm kỳ mới, ​
   * thông qua bản cuối cùng của Điều lệ để trình BCH VAIP phê duyệt, ​   * thông qua bản cuối cùng của Điều lệ để trình BCH VAIP phê duyệt, ​
   * thông qua quy chế Hội viên, quy chế quản lý tài chính của CLB, ...   * thông qua quy chế Hội viên, quy chế quản lý tài chính của CLB, ...
bch.txt · Thời điểm thay đổi: 2014/09/05 10:26 (external edit)