User Tools

Site Tools


daihoi2

Khác biệt

Đây là những khác biệt giữa phiên bạn được chọn và phiên bản hiện tại của trang này.

Liên kết để xem bản so sánh này

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
daihoi2 [2014/03/01 17:18]
nhquang
daihoi2 [2014/03/12 10:55]
vuhung [Danh sách BTC]
Dòng 3: Dòng 3:
 ===== Thời gian, địa điểm ===== ===== Thời gian, địa điểm =====
   * **8-14h**, ngày **Chủ nhật 16/3/2014**   * **8-14h**, ngày **Chủ nhật 16/3/2014**
-  * Tại **trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội**, //144 Xuân Thủy, Quận Cầu Giấy, Hà Nội//+  * Tại **Hội trường G3, trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội**, //144 Xuân Thủy, Quận Cầu Giấy, Hà Nội//
 ===== Danh sách BTC ===== ===== Danh sách BTC =====
  
-  - Nguyễn Hồng Quang, Chủ tịch VFOSSA, Trưởng ban +  - Nguyễn Hồng Quang, Chủ tịch VFOSSA, Trưởng ban (nguyen.hong.quang@ifi.edu.vn) 
-  - Tạ Quang Thái, TTK VFOSSA, Phó ban +  - Tạ Quang Thái, TTK VFOSSA, Phó ban (thaitq@gmail.com) 
-  - Nguyễn Phương Thái, ĐHCN, Phó ban +  - Nguyễn Phương Thái, ĐHCN, Phó ban (thainp@vnu.edu.vn) 
-  - Vũ Thế Bình, PCT VFOSSA, ủy viên +  - Vũ Thế Bình, PCT VFOSSA, ủy viên (binh.vt@netnam.vn) 
-  - Nguyễn Vũ Hưng, UV BCH, ủy viên +  - Nguyễn Vũ Hưng, UV BCH, ủy viên (vuhung16plus@gmail.com) 
-  - Nguyễn Thế Hùng, UV BCH, ủy viên +  - Nguyễn Thế Hùng, UV BCH, ủy viên (thehung@vinades.vn) 
-  - Nguyễn Hữu Thành, UV BCH, ủy viên +  - Nguyễn Hữu Thành, UV BCH, ủy viên (huuthanh.ng@gmail.com) 
-  - Phạm Ngọc Bắc, UV BCH, ủy viên +  - Phạm Ngọc Bắc, UV BCH, ủy viên (ngocbac@gmail.com) 
-  - Nguyễn Xuân Hương, VAIP, ủy viên +  - Nguyễn Xuân Hương, VAIP, ủy viên (nguyen.xuan.huong@vfossa.vn) 
-  - Nguyễn Hải Châu, UV BCH, ủy viên+  - Nguyễn Hải Châu, UV BCH, ủy viên (chaunh@vnu.edu.vn) 
 +  - Nguyễn Bá Cát, Thành đoàn HN, ủy viên (bacat.it@gmail.com) 
 +  - Tô Văn Khánh, ĐHCN, ủy viên (khanhtv@vnu.edu.vn)
  
 ===== Chương trình (dự thảo) ===== ===== Chương trình (dự thảo) =====
Dòng 25: Dòng 27:
   * Lễ Kết nạp và trao Chứng nhận Hội viên tập thể cho thành viên mới   * Lễ Kết nạp và trao Chứng nhận Hội viên tập thể cho thành viên mới
 //8:45 – 9:00// //8:45 – 9:00//
 +  * Báo cáo số lượng đại biểu chính thức của Ban kiểm tra tư cách Đại biểu.
   * Khai mạc, chào cờ, giới thiệu Khách mời, bầu Đoàn CT, Thư ký ĐH   * Khai mạc, chào cờ, giới thiệu Khách mời, bầu Đoàn CT, Thư ký ĐH
 //9:00 – 9:20// //9:00 – 9:20//
Dòng 40: Dòng 43:
   * Báo cáo tài chính của VFOSSA ​   * Báo cáo tài chính của VFOSSA ​
 //10:25 – 10:30// //10:25 – 10:30//
-  * Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu ​của Ban Kiểm tra VFOSSA+  * Báo cáo của Ban Kiểm tra VFOSSA
 //10:30 – 11:00// //10:30 – 11:00//
   * BCH nhiệm kỳ I từ chức, ứng cử, đề cử BCH, BKT nhiệm kỳ II,    * BCH nhiệm kỳ I từ chức, ứng cử, đề cử BCH, BKT nhiệm kỳ II, 
Dòng 65: Dòng 68:
 ==== Đại biểu: ==== ==== Đại biểu: ====
   * Đăng ký online trên vfossa.vn (//Form//: Hùng) ​   * Đăng ký online trên vfossa.vn (//Form//: Hùng) ​
-  * Ước số lượng: 60 (//thống kê, lên danh sách//: ​Vũ Hưng)+  * Ước số lượng: 60 (//thống kê, lên danh sách//: ​a. Thành)
 ==== Khách mời ==== ==== Khách mời ====
 +  * Lên danh sách khách mời (//a. Quang - tham khảo a. Long//) 
 +  * Gửi giấy mời điện tử (a. Quang) 
 +  * Thiết kế giấy mời, in và gửi giấy mời (//c. Hương//)
   - Đại diện Bộ TT&TT (//ô Nguyễn Minh Hồng, ô Nguyễn Trọng Đường//​)   - Đại diện Bộ TT&TT (//ô Nguyễn Minh Hồng, ô Nguyễn Trọng Đường//​)
   - Đại diện Bô KH&CN (//?//)   - Đại diện Bô KH&CN (//?//)
Dòng 75: Dòng 80:
   - Đại diện VAIP (//ô Bùi Mạnh Hải, ô Nguyễn Long//)   - Đại diện VAIP (//ô Bùi Mạnh Hải, ô Nguyễn Long//)
   - Đại diện Hiệp hội bạn (//VIA, Vinasa, VNISA, VECOM, HCA, DSA, ...//)   - Đại diện Hiệp hội bạn (//VIA, Vinasa, VNISA, VECOM, HCA, DSA, ...//)
 +==== Báo chí, media ====
 +Chuẩn bị Tài liệu cho báo chí: Thông cáo báo chí, quà tặng của Đại hội(nếu có)...
 +Đầu mối liên lạc, chuẩn bị kinh phí (//c. Hương//)
 +  * Chuyên mục KHCN, VTV2 (Việt Phú)
 +  * Báo điện tử ictnews (Bình Minh)
 +  * TV/Báo khác (?)
  
 +===== Logistics =====
 +==== Văn kiện Đại hội ====
 +  * Báo cáo tổng kết; phương hướng, mục tiêu nhiệm kỳ mới
 +  * Chương trình Đại hội
 +  * Kịch bản chi tiết Đại hội
 +  * Dự thảo Nghị quyết Đại hội
 +  * Định hướng các nội dung tham luận tại đại hội
 +  * Biên bản Đại hội
 +  * Đề án nhân sự BCH khóa mới (tiêu chí UV BCH)
 +  * Danh sách dự kiến nhân sự BCH khóa mới
 +  * Danh sách nhân sự điều hành Đại hội (Đoàn chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu, Ban Kiểm phiếu)
 +  * Danh sách tổng hợp Đại biểu dự Đại hội (Online và Offline)
 +  * Báo cáo kiểm điểm công tác nhiệm kỳ cũ
 +  * Quy chế Đại hội
 +  * Thể lệ bầu cử, Biên bản kiểm phiếu, Phiếu bầu cử
 +==== Hội trường, trang âm ====
 +ĐHCN (//a Phước Thái, a Châu, c. Hương//)
 +  * Xin phép, chi phí liên quan (thuê trang âm, bồi dưỡng cán bộ kỹ thuật, vệ sinh, ...)
 +  * Văn nghệ SV ?
 +==== bandroll, backdrop, mạng ====
 +  * Thiết kế, in, treo (//a Bình//)
 +  * Xin phép (//a P. Thái, a Châu//) (bandroll treo chậm nhất thứ tư 12/3)
 +  * Wifi (để đưa tin online cho các đại biểu theo dõi từ xa) (//a. Bình, a. Châu//)
 +==== Cafe, tiệc mừng ====
 +  * chọn địa điểm, thực đơn tiệc (//c. Hương//)
 +  * xin phép, bàn ghế cafe (//a. Châu, c. Hương//)
 +==== Tài liệu Đại hôi, giấy khen, bằng khen, chứng nhận ====
  
 +  * Danh sách cấp chứng nhận, khen thưởng (//a. Quang//)
 +  * Chuẩn bị nội dung tài liệu (//a. Q Thái//)
 +  * In ân chứng nhận, bằng/​giấy khen, photo tài liệu, khung (//c. Hương//)
 +  * In và photo phiếu bầu ? (máy in ĐHCN ?)
  
daihoi2.txt · Thời điểm thay đổi: 2014/09/05 10:26 (external edit)