User Tools

Site Tools


daihoi3

Khác biệt

Đây là những khác biệt giữa phiên bạn được chọn và phiên bản hiện tại của trang này.

Liên kết để xem bản so sánh này

Both sides previous revision Previous revision
daihoi3 [2017/05/14 21:41]
nhquang [Văn kiện Đại hội]
daihoi3 [2017/05/20 07:04] (hiện tại)
nhquang [Văn kiện Đại hội]
Dòng 48: Dòng 48:
  
 ==== Văn kiện Đại hội ==== ==== Văn kiện Đại hội ====
-  * Báo cáo tổng kết; phương hướng, mục tiêu nhiệm kỳ mới {{::​daihoi3:​muc_tieu_nk_iii.pdf|}}+  * Báo cáo tổng kết; phương hướng, mục tiêu nhiệm kỳ mới {{::​daihoi3:​bao_cao_tong_ket_nk_ii.odt|}} ​{{::​daihoi3:​muc_tieu_nk_iii.pdf|}} 
 +  * Phụ lục báo cáo tổng kết NK II {{::​daihoi3:​vfossa-nk2-hoatdong.odt|}} {{::​daihoi3:​bao_cao_hoat_dong_cong_dong_pmtdnm_nhiem_ky_2_tat.odt|}} {{::​daihoi3:​bao_cao_tổng_kết_hoạt_dộng_phối_hợp_lien_kết_giữa_cac_dn_thanh_vien_vfossa_nqt.odt|}} {{::​daihoi3:​bao_cao_nhiệm_ky_ii_của_ban_truyền_thong_-_phat_triển_hội_vien_vfossa.odt|}} {{::​daihoi3:​vfossa_voi_dh_lcd.odt|}} {{::​daihoi3:​vfossa-marketing_tqt.odt|}}
   * Chương trình Đại hội {{::​daihoi3:​agenda_dh3_20may17-v1.odt|}}   * Chương trình Đại hội {{::​daihoi3:​agenda_dh3_20may17-v1.odt|}}
   * Quy chế khen thưởng {{::​daihoi3:​quy_che_khen_thuong.pdf|}}   * Quy chế khen thưởng {{::​daihoi3:​quy_che_khen_thuong.pdf|}}
daihoi3.txt · Thời điểm thay đổi: 2017/05/20 07:04 do nhquang