User Tools

Site Tools


mhst:ideas:mhst2013:gatein01

Khác biệt

Đây là những khác biệt giữa phiên bạn được chọn và phiên bản hiện tại của trang này.

Liên kết để xem bản so sánh này

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
mhst:ideas:mhst2013:gatein01 [2013/05/03 12:23]
nhquang
mhst:ideas:mhst2013:gatein01 [2014/09/05 10:26] (hiện tại)
Dòng 22: Dòng 22:
  
 ===== Đánh giá mức độ ===== ===== Đánh giá mức độ =====
 +Khó
  
 ===== Mentor ===== ===== Mentor =====
mhst/ideas/mhst2013/gatein01.1367558612.txt.gz · Thời điểm thay đổi: 2014/09/05 10:26 (external edit)