User Tools

Site Tools


mhst:ideas:mhst2013:iway01

Khác biệt

Đây là những khác biệt giữa phiên bạn được chọn và phiên bản hiện tại của trang này.

Liên kết để xem bản so sánh này

Next revision
Previous revision
mhst:ideas:mhst2013:iway01 [2013/05/19 23:38]
tuanta được tạo ra
mhst:ideas:mhst2013:iway01 [2014/09/05 10:26] (hiện tại)
Dòng 36: Dòng 36:
 ===== Thông tin khác ===== ===== Thông tin khác =====
   * Được tham gia vào một dự án phát triển PMNM thực sự (hơn hẳn những dự án làm PM "dập dòm" mà có thể bạn đã từng tham gia :D)   * Được tham gia vào một dự án phát triển PMNM thực sự (hơn hẳn những dự án làm PM "dập dòm" mà có thể bạn đã từng tham gia :D)
 +  * Có cơ hội làm việc tại iWay sau khi kết thúc (thành công) dự án
mhst/ideas/mhst2013/iway01.1368981506.txt.gz · Thời điểm thay đổi: 2014/09/05 10:26 (external edit)