User Tools

Site Tools


mhst:ideas:mhst2013:tamviet01

Khác biệt

Đây là những khác biệt giữa phiên bạn được chọn và phiên bản hiện tại của trang này.

Liên kết để xem bản so sánh này

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
mhst:ideas:mhst2013:tamviet01 [2013/05/06 10:56]
nhquang [Mô tả]
mhst:ideas:mhst2013:tamviet01 [2014/09/05 10:26] (hiện tại)
Dòng 2: Dòng 2:
 ===== Mô tả ===== ===== Mô tả =====
   * Tác giả ý tưởng : Công ty CP ĐT&PT Công nghệ Tâm Việt. Tâm Việt vừa hoàn thành một sản phẩm PMNM theo đơn đặt hàng của Bộ TTTT trong khuôn khổ Quyết định số 112/QĐ-TTg ngày 20/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ giao kinh phí để Bộ Thông tin và Truyền thông đặt hàng một số địa phương để triển khai xây dựng các giải pháp, sản phẩm phần mềm nguồn mở hiệu quả trên máy chủ hoặc các giải pháp, sản phẩm phần mềm lõi nguồn mở để có thể chuyển giao cho các địa phương khác.   * Tác giả ý tưởng : Công ty CP ĐT&PT Công nghệ Tâm Việt. Tâm Việt vừa hoàn thành một sản phẩm PMNM theo đơn đặt hàng của Bộ TTTT trong khuôn khổ Quyết định số 112/QĐ-TTg ngày 20/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ giao kinh phí để Bộ Thông tin và Truyền thông đặt hàng một số địa phương để triển khai xây dựng các giải pháp, sản phẩm phần mềm nguồn mở hiệu quả trên máy chủ hoặc các giải pháp, sản phẩm phần mềm lõi nguồn mở để có thể chuyển giao cho các địa phương khác.
-  * Phần mềm do Tâm Việt phát triển là e-par (Phần mềm hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa nguồn mở)+  * Phần mềm do Tâm Việt phát triển là e-par (Phần mềm hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa nguồn mở). Địa chỉ phần mềm chạy thử: http://​demo.e-par.vn (tài khoản: tp, mật khẩu: 123456)
   * Ý tưởng đề xuất Bổ sung thêm chức năng trao đổi trực tuyến (chat) trên nền web cho phần mềm e-par:   * Ý tưởng đề xuất Bổ sung thêm chức năng trao đổi trực tuyến (chat) trên nền web cho phần mềm e-par:
       * Khi người dùng đăng nhập vào hệ thống, sẽ tự động đăng nhập vào hệ thống chat.       * Khi người dùng đăng nhập vào hệ thống, sẽ tự động đăng nhập vào hệ thống chat.
       * Danh sách friend là tất cả user đang đăng nhập vào hệ thống.       * Danh sách friend là tất cả user đang đăng nhập vào hệ thống.
       * Có chế độ public gửi tin nhắn đến toàn bộ friend , hoặc private gửi riêng đến từng friend .       * Có chế độ public gửi tin nhắn đến toàn bộ friend , hoặc private gửi riêng đến từng friend .
-      * Tài liệu tham khảo thêm: [[mhst:​ideas:​mhst2013:​mo_ta_cau_truc_csdl_epar-user.pdf|Mô tả cấu truc CSDL Epar-user]]+      * Tài liệu tham khảo thêm: [[http://​wiki.vfossa.vn/​_media/​mhst:​ideas:​mhst2013:​mo_ta_cau_truc_csdl_epar-user.pdf|Mô tả cấu truc CSDL Epar-user]]
 ===== Kỹ năng ===== ===== Kỹ năng =====
   * Ngôn ngữ lập trình : HTML, PHP, Javascript   * Ngôn ngữ lập trình : HTML, PHP, Javascript
mhst/ideas/mhst2013/tamviet01.1367812615.txt.gz · Thời điểm thay đổi: 2014/09/05 10:26 (external edit)