User Tools

Site Tools


mhst:ideas:mhst2013:vinades02onegate

Khác biệt

Đây là những khác biệt giữa phiên bạn được chọn và phiên bản hiện tại của trang này.

Liên kết để xem bản so sánh này

Next revision
Previous revision
mhst:ideas:mhst2013:vinades02onegate [2013/05/18 09:25]
vuhung được tạo ra
mhst:ideas:mhst2013:vinades02onegate [2014/09/05 10:26] (hiện tại)
Dòng 1: Dòng 1:
-==== Khái quát dự án dự án ====  +[[http://​wiki.nukeviet.vn/​mhst:​idea2012:​motcua|Module Quản Văn bản theo cơ chế 1 cửa dành cho các cơ quan nhà nước và cơ sở giáo dục]]
-Module Quản Văn bản theo cơ chế 1 cửa dành cho các cơ quan nhà nước và cơ sở giáo dục +
- +
-==== Tóm tắt ý tưởng ==== +
-Hiện tại việc quản lý thông tin, điều hành tác nghiệp Văn bản trong khối giáo dục tương đối thủ công, nhiều cơ sở giáo dục mua các phần mềm nguồn đóng, phần mềm thương mại, muốn can thiệp, cải tiến không được (các phần mềm thương mại có chi phí rất lớn hoặc nếu chi phí nhỏ thì không đảm bảo tính năng, trong khi không cho phép can thiệp sửa đổi). Mặt khác, nếu thiết lập dưới dạng module cho NukeViet thì rất phù hợp bởi NukeViet là lựa chọn số 1 để xây dựng website trong các cơ sở giáo dục hiện nay. +
- +
-==== Kỹ năng yêu cầu ==== +
- +
-Ngôn ngữ lập trình: PHP, MySQL, xHTML, CSS… +
-Đánh giá độ khó của ý tưởng: “khó”. +
- +
-Ghi chú: Độ khó trung bình được giả định với một nhóm khoảng 3 SV thành thạo các kỹ năng yêu cầu chắc chắn sẽ hoàn thành dự án trong 3 tháng, không cần làm toàn thời gian. Với module này, thí sinh cần làm với số lượng mẫu biểu báo cáo vừa đủ thời gian dự thi nếu không sẽ không thể kịp. +
-1.3. Mô tả chi tiết +
- +
-Nghiệp vụ:  +
-Nhánh 1: Tiếp nhận hồ sơ điện tử ở Văn phòng → Chuyển đến Lãnh đạo phê duyệt→ Chuyển đến phòng chức năng xử lí → Chuyển đến Văn phòng trả kế quả. +
-Nhánh 2: Chuyên viên 1 chuyển văn bản điện tử cho lãnh đạo duyệt → Chuyển đến tất cả các phòng chức năng góp ý → Chuyển đến chuyên viên 1 cập nhật → Chuyển đến lãnh đạo → Chuyển đến Văn phòng phát hành. +
- +
-==== Thông tin khác ==== +
-Có tài liệu tham khảo dựa trên đề tài tốt nghiệp đại học mang tên: Xây dựng WebSite Hệ thống Thông tin Điều hành Tác nghiệp Văn bản cho Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh Đồng Tháp. +
- +
-==== Người hướng dẫn ==== +
-Mentor: HNukeViet. +
-Co-mentor:​ +
-Đội ngũ phát triển mã nguồn mở NukeViet, cộng đồng http://​nukeviet.vn/​phpbb/​index.php +
-Công ty cổ phần phát triển nguồn mở Việt Nam (VINADES.,​JSC) +
-Địa chỉ: Phòng 407 tòa nhà CT1 FODACON, 18 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội. +
-Tel: +84-4-85872007 +
-Emai: contact(at)vinades.vn +
-Website: http://​vinades.vn+
mhst/ideas/mhst2013/vinades02onegate.txt · Thời điểm thay đổi: 2014/09/05 10:26 (external edit)