User Tools

Site Tools


mhst:ideas:mhst2013:vinades03regular_reports

Khác biệt

Đây là những khác biệt giữa phiên bạn được chọn và phiên bản hiện tại của trang này.

Liên kết để xem bản so sánh này

mhst:ideas:mhst2013:vinades03regular_reports [2014/09/05 10:26] (hiện tại)
Dòng 1: Dòng 1:
 +[[http://​wiki.nukeviet.vn/​mhst:​idea2012:​regular_reports|Module Báo cáo thường kỳ (dành cho phòng và sở giáo dục)]]
mhst/ideas/mhst2013/vinades03regular_reports.txt · Thời điểm thay đổi: 2014/09/05 10:26 (external edit)