User Tools

Site Tools


mhst:ideas:mhst2014:ecoit04

Khác biệt

Đây là những khác biệt giữa phiên bạn được chọn và phiên bản hiện tại của trang này.

Liên kết để xem bản so sánh này

Both sides previous revision Previous revision
mhst:ideas:mhst2014:ecoit04 [2014/05/16 23:39]
thaitq [Mô tả ý tưởng:]
mhst:ideas:mhst2014:ecoit04 [2014/05/21 10:48]
thaitq [Mentors]
Dòng 26: Dòng 26:
 Trung bình Trung bình
 ===== Mentors ===== ===== Mentors =====
- +  *  ​- ​Lê Xuân Tân: Cty Nitrotech Vietnamtan@nitrotech.vn  
-  ​- ​Tạ Quang Thái, ​Cty EcoITthaitq@ecoit.asia +  ​* ​ - Hoàng Chí Linh Cty EcoIT, linhhc@ecoit.asia 
-  - Hoàng Chí LinhCty EcoIT, linhhc@ecoit.asia+  *  - Nguyễn Xuân Công
mhst/ideas/mhst2014/ecoit04.txt · Thời điểm thay đổi: 2014/09/05 10:26 (external edit)