User Tools

Site Tools


mhst:ideas:realprivateredmine

Khác biệt

Đây là những khác biệt giữa phiên bạn được chọn và phiên bản hiện tại của trang này.

Liên kết để xem bản so sánh này

Both sides previous revision Previous revision
mhst:ideas:realprivateredmine [2013/05/16 16:09]
cb [Kỹ năng đạt được sau khi hoàn thành dự án]
mhst:ideas:realprivateredmine [2013/05/16 21:24]
nhquang
Dòng 1: Dòng 1:
-====== ​[Real Private Redmine======+====== Real Private Redmine ======
  
 ===== Mô tả ý tưởng ===== ===== Mô tả ý tưởng =====
mhst/ideas/realprivateredmine.txt · Thời điểm thay đổi: 2014/09/05 10:26 (external edit)