User Tools

Site Tools


mhst:ideas:realprivateredmine

Khác biệt

Đây là những khác biệt giữa phiên bạn được chọn và phiên bản hiện tại của trang này.

Liên kết để xem bản so sánh này

Next revision
Previous revision
mhst:ideas:realprivateredmine [2013/05/16 16:07]
cb được tạo ra
mhst:ideas:realprivateredmine [2014/09/05 10:26] (hiện tại)
Dòng 1: Dòng 1:
-====== ​[Real Private Redmine======+====== Real Private Redmine ======
  
 ===== Mô tả ý tưởng ===== ===== Mô tả ý tưởng =====
Dòng 26: Dòng 26:
   * Có kinh nghiệm trong việc phát triển Redmine trước đây là một lợi thế.   * Có kinh nghiệm trong việc phát triển Redmine trước đây là một lợi thế.
  
-==== Kỹ năng đạt được sau khi hoàn thành dự án ==== 
-[//​Optional,​ nhưng có thể tăng tính hấp dẫn của ý tưởng//] 
  
 ===== Đánh giá mức độ ===== ===== Đánh giá mức độ =====
mhst/ideas/realprivateredmine.1368695250.txt.gz · Thời điểm thay đổi: 2014/09/05 10:26 (external edit)