User Tools

Site Tools


mhst:ideas:zimbra-multitenant:week1

STT ======== THỜI GIAN ==== ==== CÔNG VIỆC ==== ==== NGƯỜI THỰC HIỆN

 == 1 ==  == 16/6 - 24/6 == == Tìm hiểu về hệ điều hành Linux ==              == Tuy ==
 == 2 ==  == 16/6 - 24/6 == == Tìm hiểu cơ bản Drupal (hệ thống + viết module đơn giản) == == Quý ==
 == 3 ==  == 16/6 - 24/6 == == Tìm hiểu và cài đặt Zimbra trên máy chủ Linux server. ==  == Luật ==
mhst/ideas/zimbra-multitenant/week1.txt · Thời điểm thay đổi: 2014/09/05 10:26 (external edit)