User Tools

Site Tools


mhst:mentor_regulation

Khác biệt

Đây là những khác biệt giữa phiên bạn được chọn và phiên bản hiện tại của trang này.

Liên kết để xem bản so sánh này

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
mhst:mentor_regulation [2012/07/05 12:08]
nhquang
mhst:mentor_regulation [2012/07/05 13:45]
thehung
Dòng 1: Dòng 1:
 ====== Qui chế mentor ====== ====== Qui chế mentor ======
-(File PDF download tại [[http://​wiki.vfossa.vn/​_media/​qui_che_mentor_-_new.pdf|đây]])+(Download bản PDF: {{:​mhst:​qui_che_mentor-new.pdf|}} )
  
   - Mentor hay Người hướng dẫn là một cá nhân có kinh nghiệm trong lập trình và dẫn dắt dự án phát triển phần mềm, đã được BTC tin cậy và trao cho trọng trách hướng dẫn và giám sát một dự án phát triển PMNM của cuộc thi. Tên (các) mentor được công bố trên web site cuộc thi cùng với các dự án mà họ tham gia. Để đảm bảo chất lượng cho việc hướng dẫn dự án, trừ một vài trường hợp ngoại lệ theo đề xuất của Chủ tịch Hội đồng giám khảo và được Trưởng BTC phê chuẩn, mỗi mentor chỉ được giao hướng dẫn 1 dự án trong cuộc thi này.   - Mentor hay Người hướng dẫn là một cá nhân có kinh nghiệm trong lập trình và dẫn dắt dự án phát triển phần mềm, đã được BTC tin cậy và trao cho trọng trách hướng dẫn và giám sát một dự án phát triển PMNM của cuộc thi. Tên (các) mentor được công bố trên web site cuộc thi cùng với các dự án mà họ tham gia. Để đảm bảo chất lượng cho việc hướng dẫn dự án, trừ một vài trường hợp ngoại lệ theo đề xuất của Chủ tịch Hội đồng giám khảo và được Trưởng BTC phê chuẩn, mỗi mentor chỉ được giao hướng dẫn 1 dự án trong cuộc thi này.
mhst/mentor_regulation.txt · Thời điểm thay đổi: 2014/09/05 10:26 (external edit)