User Tools

Site Tools


mhst

Khác biệt

Đây là những khác biệt giữa phiên bạn được chọn và phiên bản hiện tại của trang này.

Liên kết để xem bản so sánh này

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Next revision Both sides next revision
mhst [2012/07/05 10:49]
nhquang
mhst [2013/07/08 09:35]
nhquang
Dòng 1: Dòng 1:
-Trang này cho kiên kết đến tất cả tài liệu liên quan đến cuộc thi **Mùa hè sáng tạo viết ứng dụng phần mềm nguồn mở** (gọi tắt là **Mùa hè sáng tạo** hoặc **MHST-FOSS**).+Trang này cho liên kết đến tất cả tài liệu liên quan đến cuộc thi **Mùa hè sáng tạo viết ứng dụng phần mềm nguồn mở** (gọi tắt là **Mùa hè sáng tạo** hoặc **MHST-FOSS**).
  
-====== ​Quy chế cuộc thi ======+====== ​Qui chế cuộc thi ======
  
-    - [[http://​vfossa.vn/​vi/​mhst/​the-le-2012/​Quy-che-cuoc-thi-Mua-he-sang-tao-viet-ung-dung-Phan-mem-nguon-mo-MHST-FOSS-29/|Qui chế MHST 2012]]. +    - [[http://​vfossa.vn/​vi/​mhst/​the-le-2013/​Quy-che-cuoc-thi-51/|Qui chế MHST 2013]]. 
-    - [[mhst:​Mentor_Regulation|Quy chế Mentor]]. +    - [[mhst:​Mentor_Regulation|Qui chế Mentor]]. 
-    - [[mhst:Awards|Cơ cấu giảthưởng và các tiêu chí đánh giá]]. +    - [[mhst:Jury_Regulation|Qui chế Hội đồng giám khảo]]. 
-    - [[http://​vfossa.vn/​vi/​mhst/​2012/Gioi-thieu-cuoc-thi-Mua-he-sang-tao-2012-26/|Các deadlines của MHST 2012]]+    - [[http://​vfossa.vn/​vi/​mhst/​2013/Khoi-dong-cuoc-thi-Mua-he-sang-tao-2013-49/|Các deadlines của MHST 2013]]
 ====== Ý tưởng ====== ====== Ý tưởng ======
 +  * [[http://​vfossa.vn/​vi/​mhst/​huong-dan-mhst-2012/​Huong-dan-cong-bo-y-tuong-MHST-2012-27/​|Hướng dẫn công bố ý tưởng MHST]]
   * [[mhst:​ideas|Danh sách ý tưởng MHST 2012]]   * [[mhst:​ideas|Danh sách ý tưởng MHST 2012]]
 +  * [[mhst:​ideas:​mhst2013|Danh sách ý tưởng MHST 2013]]
 +
 +====== Tài trợ ======
 +  * [[http://​wiki.vfossa.vn/​_media/​mhst:​24_06_cv_gui_dn_dv_tham_gia_mhst_foss_2013.odt|Thư mời tài trợ]]
 +  * [[http://​wiki.vfossa.vn/​_media/​mhst:​hop_dong_tai_tro_mhst_2013.odt|Hợp đồng tài trợ]]
  
 ====== Hướng dẫn ====== ====== Hướng dẫn ======
mhst.txt · Thời điểm thay đổi: 2014/09/05 10:26 (external edit)