User Tools

Site Tools


mhst

Khác biệt

Đây là những khác biệt giữa phiên bạn được chọn và phiên bản hiện tại của trang này.

Liên kết để xem bản so sánh này

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
mhst [2013/07/08 09:14]
nhquang [Qui chế cuộc thi]
mhst [2014/07/27 17:49]
nhquang
Dòng 1: Dòng 1:
-Trang này cho liên kết đến tất cả tài liệu liên quan đến cuộc thi **Mùa hè sáng tạo viết ứng dụng phần mềm nguồn mở** (gọi tắt là **Mùa hè sáng tạo** hoặc **MHST-FOSS**).+====== Mùa hè sáng tạo viết ứng dụng phần mềm nguồn mở (MHST-FOSS) ====== 
 + 
 +Trang này cho liên kết đến tất cả tài liệu liên quan đến cuộc thi **Mùa hè sáng tạo viết ứng dụng phần mềm nguồn mở** (gọi tắt là **Mùa hè sáng tạo** hoặc **MHST-FOSS**) do VFOSSA chủ trì (từ 2012).
  
 ====== Qui chế cuộc thi ====== ====== Qui chế cuộc thi ======
Dòng 10: Dòng 12:
   * [[http://​vfossa.vn/​vi/​mhst/​huong-dan-mhst-2012/​Huong-dan-cong-bo-y-tuong-MHST-2012-27/​|Hướng dẫn công bố ý tưởng MHST]]   * [[http://​vfossa.vn/​vi/​mhst/​huong-dan-mhst-2012/​Huong-dan-cong-bo-y-tuong-MHST-2012-27/​|Hướng dẫn công bố ý tưởng MHST]]
   * [[mhst:​ideas|Danh sách ý tưởng MHST 2012]]   * [[mhst:​ideas|Danh sách ý tưởng MHST 2012]]
 +  * [[mhst:​ideas:​mhst2013|Danh sách ý tưởng MHST 2013]]
 +
 +====== Tài trợ ======
 +  * [[http://​wiki.vfossa.vn/​_media/​mhst:​24_06_cv_gui_dn_dv_tham_gia_mhst_foss_2013.odt|Thư mời tài trợ]]
 +  * [[http://​wiki.vfossa.vn/​_media/​mhst:​hop_dong_tai_tro_mhst_2013.odt|Hợp đồng tài trợ]]
  
 ====== Hướng dẫn ====== ====== Hướng dẫn ======
mhst.txt · Thời điểm thay đổi: 2014/09/05 10:26 (external edit)