User Tools

Site Tools


mhst

Khác biệt

Đây là những khác biệt giữa phiên bạn được chọn và phiên bản hiện tại của trang này.

Liên kết để xem bản so sánh này

mhst [2013/07/08 09:31]
nhquang
mhst [2014/09/05 10:26]
Dòng 1: Dòng 1:
-Trang này cho liên kết đến tất cả tài liệu liên quan đến cuộc thi **Mùa hè sáng tạo viết ứng dụng phần mềm nguồn mở** (gọi tắt là **Mùa hè sáng tạo** hoặc **MHST-FOSS**). 
- 
-====== Qui chế cuộc thi ====== 
- 
-    - [[http://​vfossa.vn/​vi/​mhst/​the-le-2013/​Quy-che-cuoc-thi-51/​|Qui chế MHST 2013]]. 
-    - [[mhst:​Mentor_Regulation|Qui chế Mentor]]. 
-    - [[mhst:​Jury_Regulation|Qui chế Hội đồng giám khảo]]. 
-    - [[http://​vfossa.vn/​vi/​mhst/​2013/​Khoi-dong-cuoc-thi-Mua-he-sang-tao-2013-49/​|Các deadlines của MHST 2013]] 
-====== Ý tưởng ====== 
-  * [[http://​vfossa.vn/​vi/​mhst/​huong-dan-mhst-2012/​Huong-dan-cong-bo-y-tuong-MHST-2012-27/​|Hướng dẫn công bố ý tưởng MHST]] 
-  * [[mhst:​ideas|Danh sách ý tưởng MHST 2012]] 
-  * [[mhst:​ideas:​mhst2013|Danh sách ý tưởng MHST 2013]] 
- 
-====== Tài trợ ====== 
-  * [[mhst:​24_06_cv_gui_dn_dv_tham_gia_mhst_foss_2013.odt|Thư mời tài trợ]] 
-  * [[mhst:​hop_dong_tai_tro_mhst_2013.odt|Hợp đồng tài trợ]] 
- 
-====== Hướng dẫn ====== 
-  * [[mhst:​mentors:​guidelines|Phong cách nguồn mở]] 
-  * [[http://​vfossa.vn/​vi/​mhst/​huong-dan-mhst-2012/​Thuc-hien-du-an-13/​|Tạo kho dữ liệu cho dự án trên Google Code Hosting và Nhật ký dự án trên Google Docs]] 
-===== Hướng dẫn viết bài trong thư mục này ===== 
-  
-  * Các bài viết đặt trong thư mục **mhst**, bằng cách gõ đường dẫn: <​nowiki>​http://​wiki.vfossa.vn/</​nowiki>​**mhst:​**Ten_bai_viet 
-  * Tên bài viết là tiếng Anh hoặc tiếng Việt không dấu, không sử dụng ký tự đặc biệt. 
-  * Để đăng bài trên wiki, bạn cần đăng nhập trước 
-  * Tạo một đường dẫn mới để soạn thảo tài liệu mới. 
- 
  
mhst.txt · Thời điểm thay đổi: 2014/09/05 10:26 (external edit)