User Tools

Site Tools


mhstolpfoss2014

Khác biệt

Đây là những khác biệt giữa phiên bạn được chọn và phiên bản hiện tại của trang này.

Liên kết để xem bản so sánh này

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
mhstolpfoss2014 [2014/06/16 08:41]
hieulq [Hướng dẫn]
mhstolpfoss2014 [2014/09/05 10:26] (hiện tại)
Dòng 21: Dòng 21:
   * [[mhst:​mentors:​guidelines2014|Phong cách nguồn mở]]   * [[mhst:​mentors:​guidelines2014|Phong cách nguồn mở]]
   * [[http://​vfossa.vn/​vi/​mhst/​huong-dan-mhst-2012/​Thuc-hien-du-an-13/​|Tạo kho dữ liệu cho dự án trên Google Code Hosting và Nhật ký dự án trên Google Docs]]   * [[http://​vfossa.vn/​vi/​mhst/​huong-dan-mhst-2012/​Thuc-hien-du-an-13/​|Tạo kho dữ liệu cho dự án trên Google Code Hosting và Nhật ký dự án trên Google Docs]]
 +  * [[https://​drive.google.com/​file/​d/​0B09Zbc9Rg4tGQ3BEaUZFVjl1UHc/​edit?​usp=sharing|Hướng dẫn cơ bản sử dụng Git trên Eclipse]]
 ===== Hướng dẫn viết bài trong thư mục này ===== ===== Hướng dẫn viết bài trong thư mục này =====
    
mhstolpfoss2014.txt · Thời điểm thay đổi: 2014/09/05 10:26 (external edit)