User Tools

Site Tools


plans:phattriencongdong

Khác biệt

Đây là những khác biệt giữa phiên bạn được chọn và phiên bản hiện tại của trang này.

Liên kết để xem bản so sánh này

Next revision
Previous revision
plans:phattriencongdong [2012/02/15 14:58]
tuanta được tạo ra
plans:phattriencongdong [2014/09/05 10:26] (hiện tại)
Dòng 2: Dòng 2:
  
   - Tập hợp, xây dựng, mở rộng, củng cố và duy trì các cộng đồng PTCNM, PMTDNM, các LUG tại các tỉnh thành, bộ - ngành theo phương châm “PMTDNM đi tới đâu, cộng đồng PMTDNM được xây dựng tới đó”, liên tục theo thời gian, nhấn mạnh theo thứ tự trong:   - Tập hợp, xây dựng, mở rộng, củng cố và duy trì các cộng đồng PTCNM, PMTDNM, các LUG tại các tỉnh thành, bộ - ngành theo phương châm “PMTDNM đi tới đâu, cộng đồng PMTDNM được xây dựng tới đó”, liên tục theo thời gian, nhấn mạnh theo thứ tự trong:
-    * a) Các hội thành viên của Hội Tin học Việt Nam. +    * a) Các hội thành viên của Hội Tin học Việt Nam. Chọn thí điểm một vài chi hội thành viên ngay trong giai đoạn 2012-2013
-    * b) Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ xung quanh các giải pháp, sản phẩm PMTDNM/các hệ thống thông tin đã, đang và sẽ là thành viên của Hội Tin học Việt Nam. +    * b) Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ xung quanh các giải pháp, sản phẩm PMTDNM/các hệ thống thông tin đã, đang và sẽ là thành viên của Hội Tin học Việt Nam. Tìm kiếm phát hiện các doanh nghiệp đã và đang triển khai PMTDNM ngay trong năm 2012-2013
-    * c) Các cơ sở giáo dục đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo sử dụng ngân sách nhà nước như được nêu trong Thông tư số 08/​2010/​TT-BGDĐT ngày 01/03/2010 về “Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng”. +    * c) Các cơ sở giáo dục đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo sử dụng ngân sách nhà nước như được nêu trong Thông tư số 08/​2010/​TT-BGDĐT ngày 01/03/2010 về “Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng”. Chọn một số thí điểm tại tất cả các mức từ tiểu học cho tới đại học ngay trong giai đoạn 2012-2013
-    * d) Các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước trực thuộc Bộ TTTT, là cơ quan có chức năng quản lý nhà nước về CNTT-TT. +    * d) Các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước trực thuộc Bộ TTTT, là cơ quan có chức năng quản lý nhà nước về CNTT-TT. Chọn thí điểm 2012-2013
-    * e) Các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước có liên quan tới CNTT-TT, tới việc mua sắm - xây dựng - đào tạo - nghiên cứu phần mềm/các hệ thống thông tin tại các Bộ Quốc phòng, Bộ Công An. +    * e) Các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước có liên quan tới CNTT-TT, tới việc mua sắm - xây dựng - đào tạo - nghiên cứu phần mềm/các hệ thống thông tin tại các Bộ Quốc phòng, Bộ Công An. Chọn thí điểm 2012-2013
-    * f) Các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước có liên quan tới CNTT-TT, tới việc mua sắm - xây dựng - đào tạo - nghiên cứu phần mềm/các hệ thống thông tin tại các Bộ Khoa học & Công nghệ, Bộ Nội vụ, Bộ Lao động - Thương binh - Xã hội và các Bộ - Ngành khác.+    * f) Các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước có liên quan tới CNTT-TT, tới việc mua sắm - xây dựng - đào tạo - nghiên cứu phần mềm/các hệ thống thông tin tại các Bộ Khoa học & Công nghệ, Bộ Nội vụ, Bộ Lao động - Thương binh - Xã hội và các Bộ - Ngành khác. Chọn thí điểm 2012-2013.
   - Phối hợp hoạt động [[plans:​quangbaphobien|Quảng bá - Phổ biến]] phần mềm tự do nguồn mở   - Phối hợp hoạt động [[plans:​quangbaphobien|Quảng bá - Phổ biến]] phần mềm tự do nguồn mở
   - Phối hợp hoạt động [[plans:​daotao|Đào Tạo]] phần mêm tự do nguồn mở   - Phối hợp hoạt động [[plans:​daotao|Đào Tạo]] phần mêm tự do nguồn mở
- 
plans/phattriencongdong.1329292689.txt.gz · Thời điểm thay đổi: 2014/09/05 10:26 (external edit)