User Tools

Site Tools


quychehoivien:bieumau

Khác biệt

Đây là những khác biệt giữa phiên bạn được chọn và phiên bản hiện tại của trang này.

Liên kết để xem bản so sánh này

Next revision
Previous revision
quychehoivien:bieumau [2016/08/05 19:16]
thehung được tạo ra
quychehoivien:bieumau [2018/02/06 16:37] (hiện tại)
nhquang [Mẫu Hồ sơ đăng ký]
Dòng 1: Dòng 1:
 ====== Biểu mẫu sử dụng cho việc đăng ký hội viên ====== ====== Biểu mẫu sử dụng cho việc đăng ký hội viên ======
-  ​* Mẫu hồ sơ đăng ký: Xem Phụ lục [[:​quychehoivien|Qui chế Hội viên VFOSSA]] ở đây: http://​wiki.vfossa.vn/​_media/​quychehoivien:​phuluc.odt+===== Mẫu Hồ sơ đăng ký ===== 
 +  ​* Mẫu hồ sơ đăng ký: Xem Phụ lục [[:​quychehoivien|Qui chế Hội viên VFOSSA]] ở đây: http://​wiki.vfossa.vn/​_media/​quychehoivien:​phu_luc_qui_che_hoi_vien_vfossa-nkiii_final.odt 
 +===== Mẫu trả lời ứng viên (tập thể) ===== 
 +  * Mẫu [[:​quychehoivien:​bieumau:​thuphanhoiungvien|thư trả lời ứng viên]] của ban thư ký (trả lời trong vòng 48h sau khi nhận được đơn đăng ký) 
 +  * Mẫu [[:​quychehoivien:​bieumau:​thudenghiduyethosoungvien|thư của ban thư ký chuyển hồ sơ ứng viên cho thường vụ]] (trường hợp ứng viên tập thể) 
 +  * Mẫu [[:​quychehoivien:​bieumau:​thuthongbaoketquachoungvien|thư thông báo kết quả cho ứng viên]] (trường hợp ứng viên tập thể thì thư sẽ do chủ tịch gửi (trong trường hợp chủ tịch đi vắng sẽ do phó chủ tịch gửi)). 
 + 
 +===== Mẫu tài liệu thẩm định tư cách hội viên (tập thể) ===== 
 +{{:​quychehoivien:​bang_phong_van_hoi_vien_khi_di_tham_dinh_hoi_vien_moi_.odt|Bảng phỏng vấn hội viên}} 
 +===== Mẫu trả lời ứng viên (cá nhân) =====
   * Mẫu [[:​quychehoivien:​bieumau:​thuphanhoiungvien|thư trả lời ứng viên]] của ban thư ký (trả lời trong vòng 48h sau khi nhận được đơn đăng ký)   * Mẫu [[:​quychehoivien:​bieumau:​thuphanhoiungvien|thư trả lời ứng viên]] của ban thư ký (trả lời trong vòng 48h sau khi nhận được đơn đăng ký)
-  * Mẫu [[:​quychehoivien:​bieumau:​thu|thư của ban thư ký chuyển hồ sơ ứng viên cho thường vụ]] (trường hợp ứng viên tập thể) 
-  * Mẫu [[:​quychehoivien:​bieumau:​thu|thư thông báo kết quả cho ứng viên]] (trường hợp ứng viên tập thể thì thư sẽ do chủ tịch gửi (trong trường hợp chủ tịch đi vắng sẽ do phó chủ tịch gửi)). 
quychehoivien/bieumau.1470399417.txt.gz · Thời điểm thay đổi: 2016/08/05 19:16 do thehung