User Tools

Site Tools


quychehoivien:bieumau

Khác biệt

Đây là những khác biệt giữa phiên bạn được chọn và phiên bản hiện tại của trang này.

Liên kết để xem bản so sánh này

Both sides previous revision Previous revision
quychehoivien:bieumau [2017/04/26 01:02]
vfossa [Mẫu tài liệu thẩm định tư cách hội viên (tập thể)]
quychehoivien:bieumau [2018/02/06 16:37] (hiện tại)
nhquang [Mẫu Hồ sơ đăng ký]
Dòng 1: Dòng 1:
 ====== Biểu mẫu sử dụng cho việc đăng ký hội viên ====== ====== Biểu mẫu sử dụng cho việc đăng ký hội viên ======
 ===== Mẫu Hồ sơ đăng ký ===== ===== Mẫu Hồ sơ đăng ký =====
-  * Mẫu hồ sơ đăng ký: Xem Phụ lục [[:​quychehoivien|Qui chế Hội viên VFOSSA]] ở đây: http://​wiki.vfossa.vn/​_media/​quychehoivien:​phuluc.odt+  * Mẫu hồ sơ đăng ký: Xem Phụ lục [[:​quychehoivien|Qui chế Hội viên VFOSSA]] ở đây: http://​wiki.vfossa.vn/​_media/​quychehoivien:​phu_luc_qui_che_hoi_vien_vfossa-nkiii_final.odt
 ===== Mẫu trả lời ứng viên (tập thể) ===== ===== Mẫu trả lời ứng viên (tập thể) =====
   * Mẫu [[:​quychehoivien:​bieumau:​thuphanhoiungvien|thư trả lời ứng viên]] của ban thư ký (trả lời trong vòng 48h sau khi nhận được đơn đăng ký)   * Mẫu [[:​quychehoivien:​bieumau:​thuphanhoiungvien|thư trả lời ứng viên]] của ban thư ký (trả lời trong vòng 48h sau khi nhận được đơn đăng ký)
quychehoivien/bieumau.1493143336.txt.gz · Thời điểm thay đổi: 2017/04/26 01:02 do vfossa