User Tools

Site Tools


quychetruyenthong

Khác biệt

Đây là những khác biệt giữa phiên bạn được chọn và phiên bản hiện tại của trang này.

Liên kết để xem bản so sánh này

Next revision
Previous revision
quychetruyenthong [2018/10/10 18:34]
thehung được tạo ra
quychetruyenthong [2018/10/15 17:50]
thehung
Dòng 1: Dòng 1:
 ====== Quy chế truyền thông của VFOSSA ====== ====== Quy chế truyền thông của VFOSSA ======
-Dự thảo lần+Phiên bản: 0.1 (Dự thảo lần 1)\\ 
-Người soạn: Nguyễn Thế Hùng+Người soạn: Nguyễn Thế Hùng\\
 Ngày biên soạn: 10/10/2018 Ngày biên soạn: 10/10/2018
  
Dòng 18: Dòng 18:
  
 Các thông tin có thể xuất bản công khai được đăng tải theo trình tự sau: Các thông tin có thể xuất bản công khai được đăng tải theo trình tự sau:
-  - Đăng tải lên website (sau khi được phê duyệt).+  - Đăng tải lên website (sau khi được phê duyệt ​theo quy trình ở trên).
   - Gửi lên mailing list kèm link bài viết trên website   - Gửi lên mailing list kèm link bài viết trên website
   - Share link website lên fanpage   - Share link website lên fanpage
quychetruyenthong.txt · Thời điểm thay đổi: 2018/10/15 17:50 do thehung