User Tools

Site Tools


sfd_2012_hanoi

Khác biệt

Đây là những khác biệt giữa phiên bạn được chọn và phiên bản hiện tại của trang này.

Liên kết để xem bản so sánh này

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
sfd_2012_hanoi [2012/09/19 09:02]
vuhung [Presentation]
sfd_2012_hanoi [2014/09/05 10:26] (hiện tại)
Dòng 176: Dòng 176:
     - Nguyên nhân phần mềm nguồn mở tự do phát triển mạnh trên thế giới và cả Việt Nam - Nguyễn Đình Nam, IPNET (https://​www.facebook.com/​nguyendinhnam):​ (Hủy)     - Nguyên nhân phần mềm nguồn mở tự do phát triển mạnh trên thế giới và cả Việt Nam - Nguyễn Đình Nam, IPNET (https://​www.facebook.com/​nguyendinhnam):​ (Hủy)
     - Workshop: Node.js - Cách thức lập trình mạng và web mới - Nguyễn Hà Dương (@cmpitg): https://​speakerdeck.com/​u/​cmpitg/​p/​node-dot-js-introduction     - Workshop: Node.js - Cách thức lập trình mạng và web mới - Nguyễn Hà Dương (@cmpitg): https://​speakerdeck.com/​u/​cmpitg/​p/​node-dot-js-introduction
-    - Mozilla and the new web challenge - Nguyễn Hà Dương (@cmpitg): https://​github.com/​CMPITG/​sfd-hanoi-2012-mozilla-intro, http://​www.slideshare.net/​vuhung16plus/​sfd-hanoi2012-nguyen-ha-duong-yang-nodejsintro-14333207+    - Mozilla and the new web challenge - Nguyễn Hà Dương (@cmpitg): https://​github.com/​CMPITG/​sfd-hanoi-2012-mozilla-intro
     - BoF: Xây dựng một hệ điều hành nhân Linux từ dưới lên - Nguyễn Hà Dương (@cmpitg)     - BoF: Xây dựng một hệ điều hành nhân Linux từ dưới lên - Nguyễn Hà Dương (@cmpitg)
     - BoF (Birds of a Feather - Một kiểu session tương tác) - Tranh luận: Các ngôn ngữ lập trình & kỹ thuật - Hoàng Minh Thắng (@myguidingstar)     - BoF (Birds of a Feather - Một kiểu session tương tác) - Tranh luận: Các ngôn ngữ lập trình & kỹ thuật - Hoàng Minh Thắng (@myguidingstar)
sfd_2012_hanoi.txt · Thời điểm thay đổi: 2014/09/05 10:26 (external edit)