User Tools

Site Tools


sfd_2013

Khác biệt

Đây là những khác biệt giữa phiên bạn được chọn và phiên bản hiện tại của trang này.

Liên kết để xem bản so sánh này

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
sfd_2013 [2013/08/19 17:05]
nhquang
sfd_2013 [2014/09/05 10:26] (hiện tại)
Dòng 12: Dòng 12:
 Trang wiki SFD 2013, [[sfd_2013_hanoi|Hanoi Team]] ​ Trang wiki SFD 2013, [[sfd_2013_hanoi|Hanoi Team]] ​
  
-Đề án tài trợ và dự kiến chương trình của SFD Hà Nội xem tại đây+Đề án tài trợ và dự kiến chương trình của SFD Hà Nội xem tại [[http://​wiki.vfossa.vn/​_media/​deantaitro_sfd2013.pdf|đây]]
  
sfd_2013.txt · Thời điểm thay đổi: 2014/09/05 10:26 (external edit)