User Tools

Site Tools


start:sfd

Khác biệt

Đây là những khác biệt giữa phiên bạn được chọn và phiên bản hiện tại của trang này.

Liên kết để xem bản so sánh này

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
start:sfd [2014/09/04 18:20]
nhquang
start:sfd [2018/08/16 11:38] (hiện tại)
thehung
Dòng 6: Dòng 6:
   - [[:​sfd_2013_hanoi|SFD_Hanoi_2013 (21/9/2013) tại trường ĐH Bách Khoa Hà Nội]]   - [[:​sfd_2013_hanoi|SFD_Hanoi_2013 (21/9/2013) tại trường ĐH Bách Khoa Hà Nội]]
   - [[start:​sfd:​sfd_hanoi_2014|SFD_Hanoi_2014 (20/9/2014) tại trường ĐH Công nghệ, ĐHQGHN]]   - [[start:​sfd:​sfd_hanoi_2014|SFD_Hanoi_2014 (20/9/2014) tại trường ĐH Công nghệ, ĐHQGHN]]
 +  - [[start:​sfd:​sfd_hanoi_2015|SFD_Hanoi_2015 (19/9/2015) tại trường ĐH Công nghệ, ĐHQGHN]] 
 +  - [[https://​vfossa.vn/​topic/​SFD-2016/​|09:​00 đến 21:00 ngày 17/09/2016 tại Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội.]] 
 +  - [[https://​vfossa.vn/​topic/​SFD-2017/​|16/​09/​2017,​ Đại Học Công Nghiệp Hà Nội.]] 
 +  - [[https://​vfossa.vn/​topic/​SFD-2018/​|15/​09/​2018,​ Đại Học Cần Thơ.]]
  
start/sfd.1409829633.txt.gz · Thời điểm thay đổi: 2014/09/05 10:26 (external edit)