User Tools

Site Tools


start:sfd

Đây là một phiên bản cũ cùa văn kiện!


Software Freedom Day (SFD)

Wiki các kỳ SFD do VFOSSA tổ chức (từ 2012)

  1. SFD_Hanoi_2014 (20/9/2014) tại trường ĐH Công nghệ, ĐHQGHN
start/sfd.1406457679.txt.gz · Thời điểm thay đổi: 2014/09/05 10:26 (external edit)