User Tools

Site Tools


start

Khác biệt

Đây là những khác biệt giữa phiên bạn được chọn và phiên bản hiện tại của trang này.

Liên kết để xem bản so sánh này

Both sides previous revision Previous revision
start [2019/01/14 11:37]
thehung
start [2019/11/28 15:19] (hiện tại)
phuongtt [Thông tin liên hệ]
Dòng 25: Dòng 25:
   * Thư ký VFOSSA: thuky@vfossa.vn   * Thư ký VFOSSA: thuky@vfossa.vn
   * Bộ phận sự kiện: pr@vfossa.vn   * Bộ phận sự kiện: pr@vfossa.vn
 +  * Bộ phận văn phòng: vp@vfossa.vn
  
start.txt · Thời điểm thay đổi: 2019/11/28 15:19 do phuongtt