User Tools

Site Tools


start

Khác biệt

Đây là những khác biệt giữa phiên bạn được chọn và phiên bản hiện tại của trang này.

Liên kết để xem bản so sánh này

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
start [2018/09/07 16:17]
thehung
start [2019/11/28 15:19]
phuongtt [Thông tin liên hệ]
Dòng 13: Dòng 13:
   * [[daihoi2|Trang Wiki của BTC Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 2 của CLB VFOSSA]]   * [[daihoi2|Trang Wiki của BTC Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 2 của CLB VFOSSA]]
   * [[bch|Trang Chương trình hành động 2014 và sơ đồ tổ chức của BCH Nhiệm kỳ II (2014-2016)]]   * [[bch|Trang Chương trình hành động 2014 và sơ đồ tổ chức của BCH Nhiệm kỳ II (2014-2016)]]
 +
 +====== Thông tin liên hệ ======
 +
 +**CLB Phần mềm tự do nguồn mở Việt Nam**\\
 +Vietnam Free & Open Source Association (VFOSSA)\\
 +  * Địa chỉ: Tầng 6, số 14 Trần Hưng Đạo, Hà Nội (Bên trong khu văn phòng VAIP)
 +  * Điện thoại: +84-24-38211725
 +  * Fax: +84-24-38211708
 +  * Website: http://​vfossa.vn
 +  * Email: contact@vfossa.vn
 +  * Thư ký VFOSSA: thuky@vfossa.vn
 +  * Bộ phận sự kiện: pr@vfossa.vn
 +  * Bộ phận văn phòng: vp@vfossa.vn
 +
start.txt · Thời điểm thay đổi: 2019/11/28 15:19 do phuongtt