User Tools

Site Tools


start

Khác biệt

Đây là những khác biệt giữa phiên bạn được chọn và phiên bản hiện tại của trang này.

Liên kết để xem bản so sánh này

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
start [2012/02/10 16:29]
thehung
start [2019/11/28 15:19] (hiện tại)
phuongtt [Thông tin liên hệ]
Dòng 1: Dòng 1:
 ====== Chào mừng bạn tới VFOSSA Wiki. ====== ====== Chào mừng bạn tới VFOSSA Wiki. ======
-[[http://​wiki.vfossa.vn]]+VFOSSA Wiki là trang chứa các tài liệu của VFOSSA.
  
 +Bạn có thể truy cập trang [[http://​wiki.vfossa.vn/​doku.php?​do=index&​id=start|Danh mục]] để xem danh sách các tài liệu hiện có. 
  
-VFOSSA Wiki là trang chcác tài liệu của VFOSSA.+Phải có tài khoản thì bạn mới có thể tham gia biên tập và chỉnh sửa tài liệu. Bạn chỉ mất vài phút để đăng ký và việc này hoàn toàn miễn phí! 
 + 
 +Để biết cách sử dụng cú pháp của Dokuwiki, ​ mời xem trang hướng dẫn ở [[wiki:​syntax:​vi|đây]].
  
-Bạn có thể truy cập trang [[http://​wiki.vfossa.vn/​doku.php?​do=index&​id=start| ​Danh mục]] để xem danh sách các tài liệhiệcó. +Một số chủ đề quan trọng: 
 +  * [[mhst|MHST 2012-2013]] 
 +  * [[start:sfd|SFD - Ngày hội phần ​mềm tự do nguồn mở]] 
 +  * [[daihoi2|Trang Wiki của BTC Đại hội Đại biểu toàn quốc lầthứ 2 của CLB VFOSSA]] 
 +  * [[bch|Trang Chương trình hành động 2014 và sơ đồ tổ chức của BCH Nhiệm kỳ II (2014-2016)]]
  
-Chỉ có thành viên đã đăng ký mới có thể tham gia biên tập và chỉnh sửa tài liu. Để đăng ký thành viên bạn truy cập link [[http://​wiki.vfossa.vn/​doku.php?​id=start&​do=register| Đăng ký]]. ​+====== Thông tin liên hệ ======
  
-__**Lưu ý:**__ Hiện tại tính năng đồng bộ giữa [[http://​vfossa.vn| website VFOSSA]] với [[http://wiki.vfossa.vn| VFOSSA Wiki]] chưa được xây dựng, để tránh xung đột sau này khi đồng bộ, các bạn nên đăng ​ký username trên [[http://wiki.vfossa.vn| VFOSSA Wiki]] giống username trên [[http://vfossa.vn| website VFOSSA]]+**CLB Phầmềm tự do nguồmở Việt Nam**\\ 
 +Vietnam Free & Open Source Association (VFOSSA)\\ 
 +  * Địa chỉ: Tầng 6, số 14 Trần Hưng Đạo, Hà Ni (Bên trong khu văn phòng VAIP) 
 +  * Điện thoại: +84-24-38211725 
 +  * Fax: +84-24-38211708 
 +  * Website: ​http://​vfossa.vn 
 +  * Emailcontact@vfossa.vn 
 +  * Thư ký VFOSSAthuky@vfossa.vn 
 +  * Bộ phận sự kiện: pr@vfossa.vn 
 +  * Bộ phận văn phòngvp@vfossa.vn
  
-Mọi thắc mắc vui lòng [[http://​vfossa.vn/​vi/​contact/​1/​| liên hệ Ban Quản Trị VFOSSA]]. 
start.1328866153.txt.gz · Thời điểm thay đổi: 2014/09/05 10:26 (external edit)