Công cụ thành viên

Công cụ trang web


ban_kiem_tra:qui_che_hoat_dong

Quyền hạn và Trách nhiệm

  1. Ban Kiểm tra có trách nhiệm:
    • Kiểm tra việc thi hành Điều lệ của VFOSSA, Nghị quyết của Đại hội, các chủ trương và các chương trình công tác của VFOSSA.
    • Kiểm tra về những vấn đề do hội viên hoặc do Hội tin học Việt Nam và các cơ quan chức năng Nhà nước yêu cầu. Kết luận về các đợt kiểm tra phải thông báo đầy đủ cho BCH.
  2. Trong khi thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, Ban Kiểm tra có quyền yêu cầu BCH và các tổ chức, cá nhân của CLB cung cấp thông tin, tài liệu, chứng từ liên quan đến những vấn đề thuộc phạm vi kiểm tra của Ban.
  3. Giữa hai kỳ Đại hội, nếu cần thay đổi hoặc bổ sung các thành viên Ban Kiểm tra, Trưởng Ban Kiểm tra phải thông báo cho BCH và lấy ý kiến của toàn thể hội viên VFOSSA (theo hình thức gửi thư lên mailing list). Quyết định thay thế hoặc bổ sung phải được từ 2/3 tổng số các hội viên tham gia bỏ phiếu chấp nhận mới có giá trị.
ban_kiem_tra/qui_che_hoat_dong.txt · Sửa đổi lần cuối: 2014/09/05 03:26 bởi 127.0.0.1