User Tools

Site Tools


bch:thuongvu

Danh sách Ban thường vụ VFOSSA nhiệm kỳ II

Thay đổi lần cuối: 15/02/2016 theo Biểu quyết BCH sau Hội nghi BCH mở rộng 2016

  1. Nguyễn Hồng Quang, Chủ tịch : Phụ trách chung
  2. Vũ Thế Bình, PCT : Phụ trách khối DN và quan hệ quốc tế
  3. Trương Anh Tuấn, PCT: Phụ trách Phát triển cộng đồng, FOSS Roadshow
  4. Nguyễn Thế Hùng, PCT: Phụ trách Truyền thông, Hội viên
  5. Nguyễn Quang Toán, PCT: Phụ trách Tp HCM và phía Nam
  6. Lương Cao Đông, UVTV: quảng bá FOSS tại các trường Đại học
  7. Tạ Quang Thái, UVTV: Quan hệ với khối Nhà nước, Chính phủ.

Chi tiết nhiệm vụ của từng thành viên Ban Thường Vụ có tại Sơ đồ tổ chức VFOSSA nhiệm kỳ II

bch/thuongvu.txt · Thời điểm thay đổi: 2017/02/13 14:12 do thehung