Công cụ thành viên

Công cụ trang web


bch:tochuc:opentour

Ban chuyên môn mở OpenTour

QUY CHẾ TẠM THỜI

Tổng quan

Trên cơ sở sứ mệnh và mục đích của VFOSSA là thúc đẩy sự phát triển, ứng dụng, sử dụng Phần mềm tự do nguồn mở (FOSS) tại Việt Nam, OpenTour (OT) được thành lập để kết nối các cộng đồng FOSS Việt Nam, cùng cổ vũ, thúc đẩy sự hình thành và mở rộng mạng lưới chuyên gia FOSS, đóng góp cho sự phát triển FOSS của các doanh nghiệp ICT Việt Nam, qua đó đóng góp vào sự phát triển chung của FOSS Việt Nam. OT là một Ban chuyên môn trực thuộc VFOSSA, được hình thành dựa trên ý tưởng sáng lập của 03 cộng đồng Vietnam OpenStack, OpenCPS và Docker Hanoi.

Mục đích

OT hướng tới mục đích xây dựng hệ sinh thái FOSS Việt Nam, xây dựng mạng lưới chuyên gia FOSS, thúc đẩy việc sử dụng, ứng dụng và phát triển FOSS tại Việt Nam, đặc biệt trong khu vực các doanh nghiệp ICT và các cơ sở đào tạo, trên cơ sở tiếp thu tư tưởng và mô hình hoạt động của cộng đồng FOSS thế giới, và thông qua các hoạt động chia sẻ, quảng bá, v.v.

Đối tượng

Đối tượng chính trong các hoạt động của OT là:

 • Chuyên gia ngành ICT Việt Nam
 • Các doanh nghiệp thuộc ngành ICT Việt Nam
 • Các cơ quan nhà nước
 • Các trường đại học, cao đẳng, dạy nghề

Mục tiêu

Trong năm 2017, 2018 mục tiêu của OT là:

 • Xây dựng danh sách các gương mặt nổi bật, chuyên gia trong các lĩnh vực liên quan đến FOSS tại Việt Nam, lấy tên là Open Network of Experts (viết tắt là ONE).
 • OT làm cầu nối giữa ONE và các doanh nghiệp, đơn vị có nhu cầu ứng dụng, sử dụng, phát triển FOSS;
 • Các thành viên ONE được kết nạp dựa theo 01 trong 03 tiêu chí: có tư tưởng mở, có kinh nghiệm phát triển FOSS và/hoặc có kinh nghiệm ứng dụng/triển khai giải pháp FOSS . Việc kết nạp các thành viên trong ONE được thông qua cách thức giới thiệu, tự ứng cử hoặc đề cử một cách công khai. OT sẽ tiến hành bỏ phiếu (-1, 0, +1) theo tư tưởng Nguồn mở để có được sự nhất trí cuối cùng khi kết nạp.
 • Đánh giá việc sử dụng và xây dựng FOSS tại các doanh nghiệp là thành viên trong VFOSSA, tiến tới xây dựng chứng chỉ/chứng nhận mức độ ứng dụng, xây dựng FOSS do VFOSSA cấp.

Một số nguyên tắc trong hoạt động của OT

Nhận diện thương hiệu

Các sự kiện, chương trình, hoạt động của OT đều dùng tên và thương hiệu VFOSSA cùng 03 cộng đồng Vietnam OpenStack, OpenCPS và Docker Hanoi. Các sự kiện, chương trình và hoạt động của OT được nhận sự bảo trợ, hỗ trợ từ VFOSSA và có thể từ các thành viên cá nhân, tập thể trực thuộc VFOSSA hoặc đối tác của VFOSSA dưới nhiều hình thức linh hoạt. (Tham khảo Phụ lục 1 về chi tiết các nhận diện thương hiệu trong OT.)

Cơ cấu tổ chức

OT có 2 tiểu ban: Tiểu ban điều hành và Tiểu ban tư vấn, trong đó:

 • Tiểu ban điều hành: chịu trách nhiệm về kế hoạch, mục tiêu, tài chính của OT, có trách nhiệm báo cáo BCH VFOSSA về tình hình hoạt động và tài chính
 • Tiểu ban tư vấn: có trách nhiệm tư vấn, tham mưu cho Tiểu ban điều hành OT

Tài chính

 • OT có cơ chế tài chính chủ động, nguồn thu của OT được hình thành từ tiền tài trợ, tiền thu từ các hoạt động của OT và các hoạt động khác. Công tác tài chính được quản lý bởi Tiểu ban điều hành, báo cáo định kỳ hàng quý với Thường vụ VFOSSA.
 • VFOSSA bố trí tài trợ, kêu gọi tài trợ cho các hoạt động cụ thể của OT trên cơ sở kế hoạch, đề nghị của OT và khả năng của VFOSSA, đảm bảo hoạt động của OT được thông suốt theo kế hoạch.
 • Các khoản thu chi của OT được thực hiện trên cơ sở các nguyên tắc sau:
 • Lấy thu bù chi.
 • Phi lợi nhuận: phần dư tài chính, nếu có, chỉ sử dụng chi cho các hoạt động phục vụ thực hiện mục đích, mục tiêu của OT, không chia cho các cá nhân.

Nội dung

Một số nội dung hoạt động ban đầu của OT:

 • Dựa trên các tổng hợp thống kê, báo cáo định kỳ hằng năm về sử dụng, xây dựng và nhu cầu ứng dụng, tìm hiểu FOSS từ các đối tượng của OT được VFOSSA và các đối tác của VFOSSA cung cấp để tổ chức và duy trì các sự kiện liên quan đến các lĩnh vực FOSS, cụ thể:
 • Quy trình phát triển sản phẩm theo tư tưởng FOSS, tùy biến theo đặc thù doanh nghiệp, cơ quan và đơn vị.
 • Kiến trúc dịch vụ, ứng dụng tham chiếu theo FOSS.
 • Kinh nghiệm vận hành, sử dụng các FOSS.
 • Giấy phép và các vấn đề liên quan đến pháp lý khi sử dụng, kinh doanh dựa trên FOSS.
 • Các vấn đề chuyên môn khác.
 • Cập nhật thông tin, hoạt động của OT xoay quanh FOSS tới các thành viên trong VFOSSA thông qua các kênh truyền thông chính thức của VFOSSA.
 • Tuân theo tư tưởng và mô hình Nguồn mở, tất cả các sự kiện, chương trình, hoạt động và ONE của OT đều được công khai trên các phương tiện truyền thông của VFOSSA và được sự bảo trợ của VFOSSA trong việc quảng bá các hoạt động thông qua các hình thức:
 • Gửi email đề nghị khảo sát nhu cầu, thống kê hiện trạng ứng dụng, xây dựng FOSS tới các doanh nghiệp trực thuộc VFOSSA dưới tên của BCH VFOSSA.
 • Gửi email quảng bá hoạt động của OT tới trực tiếp các doanh nghiệp trực thuộc VFOSSA cũng như đối tác của VFOSSA dưới tên của BCH VFOSSA.

Văn bản đính kèm

bch/tochuc/opentour.txt · Sửa đổi lần cuối: 2017/02/17 03:14 bởi vfossa