User Tools

Site Tools


bch:tochuc

Khác biệt

Đây là những khác biệt giữa phiên bạn được chọn và phiên bản hiện tại của trang này.

Liên kết để xem bản so sánh này

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
bch:tochuc [2014/04/06 13:51]
nhquang [Ban hợp tác DN]
bch:tochuc [2017/02/17 10:13] (hiện tại)
vfossa
Dòng 1: Dòng 1:
-=== Dự thảo === 
- 
 ====== Sơ đồ tổ chức VFOSSA nhiệm kỳ II ====== ====== Sơ đồ tổ chức VFOSSA nhiệm kỳ II ======
  
 +== Lưu ý chung ==
 +  * Sơ đồ tổ chức này sẽ được cập nhật liên tục tùy thuộc diễn biến công việc/​nhân sự cụ thể 
 +  * Với các ban gồm nhiều tiểu ban, trưởng ban là người phụ trách chung, có trách nhiệm phân công/thay đổi trưởng tiểu ban
 +  * Trưởng tiểu ban hoặc Ban không có tiểu ban có trách nhiệm ​
 +     * lập kế hoạch công tác cụ thể, căn cứ vào chương trình hành động chung của BCH
 +     * đề xuất nhân sự hỗ trợ/​thành viên, ​
 +     * nếu cần lập và duy trì trang wki riêng cho ban/nhóm của mình
 +  * Mọi thành viên của VFOSSA đều có thể xin gia nhập thành viên một Ban/nhóm công tác.
 +
 +===== Ban thường vụ =====
 +[[bch:​thuongvu|Danh sách Ban thường vụ VFOSSA nhiệm kỳ II]]
 +
 +===== Các ban chức năng =====
  
 ==== Ban tuyên truyền quảng bá FOSS ==== ==== Ban tuyên truyền quảng bá FOSS ====
Dòng 17: Dòng 28:
 **Trưởng ban**: CT Nguyễn Hồng Quang **Trưởng ban**: CT Nguyễn Hồng Quang
   *  //Chủ tịch HĐGK //: CT Nguyễn Hồng Quang   *  //Chủ tịch HĐGK //: CT Nguyễn Hồng Quang
-  *  //Tổng đạo diễn//: UVBCH Nguyễn Vũ Hưng+  *  //Tổng đạo diễn//: UVBCH Nguyễn Vũ Hưng, UVBCH Phạm Hữu Ngôn
   *  //Thư ký//: Nguyễn Xuân Hương   *  //Thư ký//: Nguyễn Xuân Hương
 ==== Ban truyền thông - phát triển hội viên ==== ==== Ban truyền thông - phát triển hội viên ====
Dòng 36: Dòng 47:
   - Tiểu ban vận động thành lập « Hiệp hội Nguồn mở Việt Nam »   - Tiểu ban vận động thành lập « Hiệp hội Nguồn mở Việt Nam »
     * //Trưởng tiểu ban//: PCT Vũ Thế Bình     * //Trưởng tiểu ban//: PCT Vũ Thế Bình
-==== Hội đồng quản trị/tư vấn « Trung tâm Đào tạo-Phát triển PMNM » ==== +  - Tiểu ban hợp tác với các hiệp hội, CLB, tổ chức DN trong nước 
-  ​//Trưởng ban trù bị//: PCT Vũ Thế Bình+     * //Trưởng tiểu ban//: UVBCH Nguyễn Quang Toán 
 +==== Ban trù bị Hội đồng quản trị/tư vấn « Trung tâm Đào tạo-Phát triển PMNM » ==== 
 +  ​//Trưởng ban trù bị//: PCT Vũ Thế Bình
 ==== Hội đồng thẩm định/tư vấn sản phẩm-dịch vụ PMNM, nhãn hiệu "​VFOSSA Certified"​ ==== ==== Hội đồng thẩm định/tư vấn sản phẩm-dịch vụ PMNM, nhãn hiệu "​VFOSSA Certified"​ ====
-  ​//Chủ tịch HĐ//: PCT Trương Anh Tuấn+  ​//Chủ tịch HĐ//: PCT Trương Anh Tuấn
 ==== Ban Pháp lý, tư vấn chính sách PMNM với Nhà nước ==== ==== Ban Pháp lý, tư vấn chính sách PMNM với Nhà nước ====
 **Trưởng ban**: UVTV Tạ Quang Thái **Trưởng ban**: UVTV Tạ Quang Thái
-  - Trưởng ​Tiểu ban Pháp lý: UVTV Nguyễn Thế Trung +  - Tiểu ban Pháp lý 
-  - Trưởng ​Tiểu ban tư vấn: UVTV Tạ Quang Thái+     * //Trưởng ​tiểu ban//: UVTV Nguyễn Thế Trung 
 +  - Tiểu ban tư vấn chính sách 
 +     * //Trưởng tiểu ban// : UVTV Tạ Quang Thái
 ==== Ban hợp tác quốc tế ==== ==== Ban hợp tác quốc tế ====
 **Trưởng ban**: PCT Vũ Thế Bình **Trưởng ban**: PCT Vũ Thế Bình
-  ​Thành viên: UVTV Nguyễn Thế Trung, UVBCH Trần Lương Sơn, UVBCH Ngô Thiên Nga+  ​Thành viên: UVTV Nguyễn Thế Trung, UVBCH Trần Lương Sơn, UVBCH Ngô Thiên Nga 
 +  - Tiểu ban nghiên cứu thành lập "Quỹ và các công cụ tài chính hỗ trợ phát triển PMNM/​STM"​ 
 +     * //Trưởng tiểu ban//: UVTV Nguyễn Thế Trung 
 ==== Ban hoạt động văn hóa - thể thao ==== ==== Ban hoạt động văn hóa - thể thao ====
   - //Chủ nhiệm "​**VFOSSA FC**"//:​ PCT Trương Anh Tuấn   - //Chủ nhiệm "​**VFOSSA FC**"//:​ PCT Trương Anh Tuấn
  
 +==== Ban chuyên môn nguồn mở OpenTour====
 +=== Sự ra đời ===
 +OpenTour (gọi tắt là Ban OT) trực thuộc VFOSSA. Ý tưởng OpenTour đã được anh Lê Quang Hiếu trình bày tại SN lần thứ 5 của VFOSSA.
 +
 +> OT hướng tới mục đích xây dựng hệ sinh thái FOSS Việt Nam, xây dựng mạng lưới chuyên gia FOSS, thúc đẩy việc sử dụng, ứng dụng và phát triển FOSS tại Việt Nam, đặc biệt trong khu vực các doanh nghiệp ICT và các cơ sở đào tạo, trên cơ sở tiếp thu tư tưởng và mô hình hoạt động của cộng đồng FOSS thế giới, và thông qua các hoạt động chia sẻ, quảng bá, v.v
 +
 +**Cơ cấu tổ chức:**
 +Trưởng ban OTL Lê Quang Hiếu, UVBCH VFOSSA
 +Người phát ngôn của ban: Lê Phú Cường
 +
 +**Quy chế hoạt động tạm thời cho Ban OT:**
 +[[bch:​tochuc:​opentour|Ban chuyên môn nguồn mở OpenTour]]
bch/tochuc.1396767073.txt.gz · Thời điểm thay đổi: 2014/09/05 10:26 (external edit)