User Tools

Site Tools


bch_actionplan14

Khác biệt

Đây là những khác biệt giữa phiên bạn được chọn và phiên bản hiện tại của trang này.

Liên kết để xem bản so sánh này

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
bch_actionplan14 [2014/04/06 17:14]
nhquang [IV. Phát triển, liên kết hội viên - Xây dựng giá trị cốt lõi VFOSSA]
bch_actionplan14 [2014/09/05 10:26] (hiện tại)
Dòng 33: Dòng 33:
       * ngoài cốc để phát tặng hội viên mới, nên có ngân quỹ làm áo VFOSSA tặng hội viên mới. Khi kết nạp tặng áo chụp ảnh quảng bá sẽ dễ nhìn và hay ho hơn chỉ cầm cái bằng chứng nhận.       * ngoài cốc để phát tặng hội viên mới, nên có ngân quỹ làm áo VFOSSA tặng hội viên mới. Khi kết nạp tặng áo chụp ảnh quảng bá sẽ dễ nhìn và hay ho hơn chỉ cầm cái bằng chứng nhận.
   -  Cổng vfossa.vn cần có Ban Biên tập, liên kết với website của tất cả thành viên tập thể và ngược lại. vfossa.vn phải là một kênh quảng bá miễn phí cho tất cả sản phẩm, dịch vụ FOSS của các thành viên DN, các hoạt động đào tạo FOSS của các trường, Trung tâm thành viên. VFOSSA có thể hỗ trợ kinh phí cho việc hoàn thiện cổng vfossa.vn.   -  Cổng vfossa.vn cần có Ban Biên tập, liên kết với website của tất cả thành viên tập thể và ngược lại. vfossa.vn phải là một kênh quảng bá miễn phí cho tất cả sản phẩm, dịch vụ FOSS của các thành viên DN, các hoạt động đào tạo FOSS của các trường, Trung tâm thành viên. VFOSSA có thể hỗ trợ kinh phí cho việc hoàn thiện cổng vfossa.vn.
-===== IV. Phát triển, liên kết hội viên - Xây dựng giá trị cốt lõi VFOSSA =====+===== IV. Phát triển, liên kết hội viên - Đoàn kết cộng đồng ​- Xây dựng giá trị cốt lõi VFOSSA =====
  
 Công tác thường xuyên và trách nhiệm của tất cả thành viên, đặc biệt các UV BCH. Công tác thường xuyên và trách nhiệm của tất cả thành viên, đặc biệt các UV BCH.
bch_actionplan14.txt · Thời điểm thay đổi: 2014/09/05 10:26 (external edit)