User Tools

Site Tools


bch_actionplan14

Phiên bản cũ

Sau đây là các phiên bản cũ của văn bản này. Để quay về một phiên bản cũ, bạn hãy chọn nó từ danh sách dưới đây, sau đó bấm vào nút Phục hồi hoặc nhấp nút Biên soạn trang này và lưu nó lại.

 • 2014/09/05 10:26 bch_actionplan14 (external edit) (hiện tại)
 • 2014/04/06 17:14 cho xem khác biệt với phiên bản hiện tại bch_actionplan14 [IV. Phát triển, liên kết hội viên - Xây dựng giá trị cốt lõi VFOSSA] nhquang
 • 2014/04/06 17:12 cho xem khác biệt với phiên bản hiện tại bch_actionplan14 [IV. Phát triển, liên kết hội viên - Xây dựng giá trị cốt lõi VFOSSA] nhquang
 • 2014/04/06 17:07 cho xem khác biệt với phiên bản hiện tại bch_actionplan14 nhquang
 • 2014/04/06 16:57 cho xem khác biệt với phiên bản hiện tại bch_actionplan14 [I. Hoạt động tuyên truyền quảng bá FOSS] nhquang
 • 2014/04/06 16:54 cho xem khác biệt với phiên bản hiện tại bch_actionplan14 [IV. Phát triển, liên kết hội viên - Xây dựng giá trị cốt lõi VFOSSA] nhquang
 • 2014/04/06 16:24 cho xem khác biệt với phiên bản hiện tại bch_actionplan14 [VIII. Hợp tác quốc tế] nhquang
 • 2014/04/06 15:54 cho xem khác biệt với phiên bản hiện tại bch_actionplan14 [VII. Hoạt động tư vấn PMNM cho Nhà nước và chứng chỉ « VFOSSA certified »] nhquang
 • 2014/04/06 15:52 cho xem khác biệt với phiên bản hiện tại bch_actionplan14 [VII. Hoạt động tư vấn PMNM cho Nhà nước và chứng chỉ « VFOSSA certified »] nhquang
 • 2014/04/06 15:48 cho xem khác biệt với phiên bản hiện tại bch_actionplan14 [V. Thành lập «Trung tâm Đào tạo và Phát triển PMNM»] nhquang
 • 2014/04/06 15:38 cho xem khác biệt với phiên bản hiện tại bch_actionplan14 nhquang
 • 2014/04/06 15:36 cho xem khác biệt với phiên bản hiện tại bch_actionplan14 [VII. Hoạt động tư vấn PMNM cho Nhà nước và chứng chỉ « VFOSSA certified »] nhquang
 • 2014/04/06 15:27 cho xem khác biệt với phiên bản hiện tại bch_actionplan14 [V. Thành lập «Trung tâm Đào tạo và Phát triển PMNM»] nhquang
 • 2014/04/06 15:26 cho xem khác biệt với phiên bản hiện tại bch_actionplan14 [V. Thành lập «Trung tâm Đào tạo và Phát triển PMNM» trong Viện THND của VAIP] nhquang
 • 2014/04/06 15:01 cho xem khác biệt với phiên bản hiện tại bch_actionplan14 [IV. Phát triển, liên kết hội viên - Xây dựng giá trị cốt lõi VFOSSA] nhquang
 • 2014/04/06 14:45 cho xem khác biệt với phiên bản hiện tại bch_actionplan14 [I. Hoạt động tuyên truyền quảng bá FOSS] nhquang
 • 2014/03/28 18:24 cho xem khác biệt với phiên bản hiện tại bch_actionplan14 [VIII. Hợp tác quốc tế] tuanta
 • 2014/03/27 08:22 cho xem khác biệt với phiên bản hiện tại bch_actionplan14 Bỏ viết tắt trong phần MHST, OLP FOSS. Các sửa nhỏ khác. vuhung
 • 2014/03/26 23:01 cho xem khác biệt với phiên bản hiện tại bch_actionplan14 nhquang
 • 2014/03/26 22:52 cho xem khác biệt với phiên bản hiện tại bch_actionplan14 nhquang
 • 2014/03/26 22:48 cho xem khác biệt với phiên bản hiện tại bch_actionplan14 nhquang
bch_actionplan14.txt · Thời điểm thay đổi: 2014/09/05 10:26 (external edit)