User Tools

Site Tools


daihoi2

Đây là một phiên bản cũ cùa văn kiện!


Trang Wiki của BTC Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 2 của CLB VFOSSA

Thời gian, địa điểm

 • 8-14h, ngày Chủ nhật 16/3/2014
 • Tại trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội

Danh sách BTC

 1. Nguyễn Hồng Quang, Chủ tịch VFOSSA, Trưởng ban
 2. Tạ Quang Thái, TTK VFOSSA, Phó ban
 3. Nguyễn Phương Thái, ĐHCN, Phó ban
 4. Vũ Thế Bình, PCT VFOSSA, ủy viên
 5. Nguyễn Vũ Hưng, UV BCH, ủy viên
 6. Nguyễn Thế Hùng, UV BCH, ủy viên
 7. Nguyễn Hữu Thành, UV BCH, ủy viên
 8. Phạm Ngọc Bắc, UV BCH, ủy viên
 9. Nguyễn Xuân Hương, VAIP, ủy viên
daihoi2.1393649462.txt.gz · Thời điểm thay đổi: 2014/09/05 10:26 (external edit)