User Tools

Site Tools


daihoi2

Khác biệt

Đây là những khác biệt giữa phiên bạn được chọn và phiên bản hiện tại của trang này.

Liên kết để xem bản so sánh này

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
daihoi2 [2014/03/05 13:06]
nhquang [Chương trình (dự thảo)]
daihoi2 [2014/09/05 10:26] (hiện tại)
Dòng 10: Dòng 10:
   - Nguyễn Phương Thái, ĐHCN, Phó ban (thainp@vnu.edu.vn)   - Nguyễn Phương Thái, ĐHCN, Phó ban (thainp@vnu.edu.vn)
   - Vũ Thế Bình, PCT VFOSSA, ủy viên (binh.vt@netnam.vn)   - Vũ Thế Bình, PCT VFOSSA, ủy viên (binh.vt@netnam.vn)
-  - Nguyễn Vũ Hưng, UV BCH, ủy viên (vuhung16@gmail.com)+  - Nguyễn Vũ Hưng, UV BCH, ủy viên (vuhung16plus@gmail.com)
   - Nguyễn Thế Hùng, UV BCH, ủy viên (thehung@vinades.vn)   - Nguyễn Thế Hùng, UV BCH, ủy viên (thehung@vinades.vn)
   - Nguyễn Hữu Thành, UV BCH, ủy viên (huuthanh.ng@gmail.com)   - Nguyễn Hữu Thành, UV BCH, ủy viên (huuthanh.ng@gmail.com)
Dòng 81: Dòng 81:
   - Đại diện Hiệp hội bạn (//VIA, Vinasa, VNISA, VECOM, HCA, DSA, ...//)   - Đại diện Hiệp hội bạn (//VIA, Vinasa, VNISA, VECOM, HCA, DSA, ...//)
 ==== Báo chí, media ==== ==== Báo chí, media ====
 +Chuẩn bị Tài liệu cho báo chí: Thông cáo báo chí, quà tặng của Đại hội(nếu có)...
 Đầu mối liên lạc, chuẩn bị kinh phí (//c. Hương//) Đầu mối liên lạc, chuẩn bị kinh phí (//c. Hương//)
   * Chuyên mục KHCN, VTV2 (Việt Phú)   * Chuyên mục KHCN, VTV2 (Việt Phú)
Dòng 87: Dòng 88:
  
 ===== Logistics ===== ===== Logistics =====
 +==== Văn kiện Đại hội ====
 +  * Báo cáo tổng kết; phương hướng, mục tiêu nhiệm kỳ mới
 +  * Chương trình Đại hội
 +  * Kịch bản chi tiết Đại hội
 +  * Dự thảo Nghị quyết Đại hội
 +  * Định hướng các nội dung tham luận tại đại hội
 +  * Biên bản Đại hội
 +  * Đề án nhân sự BCH khóa mới (tiêu chí UV BCH)
 +  * Danh sách dự kiến nhân sự BCH khóa mới
 +  * Danh sách nhân sự điều hành Đại hội (Đoàn chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu, Ban Kiểm phiếu)
 +  * Danh sách tổng hợp Đại biểu dự Đại hội (Online và Offline)
 +  * Báo cáo kiểm điểm công tác nhiệm kỳ cũ
 +  * Quy chế Đại hội
 +  * Thể lệ bầu cử, Biên bản kiểm phiếu, Phiếu bầu cử
 ==== Hội trường, trang âm ==== ==== Hội trường, trang âm ====
 ĐHCN (//a Phước Thái, a Châu, c. Hương//) ĐHCN (//a Phước Thái, a Châu, c. Hương//)
Dòng 104: Dòng 119:
   * In ân chứng nhận, bằng/​giấy khen, photo tài liệu, khung (//c. Hương//)   * In ân chứng nhận, bằng/​giấy khen, photo tài liệu, khung (//c. Hương//)
   * In và photo phiếu bầu ? (máy in ĐHCN ?)   * In và photo phiếu bầu ? (máy in ĐHCN ?)
- 
  
daihoi2.1393999582.txt.gz · Thời điểm thay đổi: 2014/09/05 10:26 (external edit)