User Tools

Site Tools


daihoi2

Khác biệt

Đây là những khác biệt giữa phiên bạn được chọn và phiên bản hiện tại của trang này.

Liên kết để xem bản so sánh này

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
daihoi2 [2014/03/05 18:56]
bacat_haui [Báo chí, media]
daihoi2 [2014/09/05 10:26] (hiện tại)
Dòng 10: Dòng 10:
   - Nguyễn Phương Thái, ĐHCN, Phó ban (thainp@vnu.edu.vn)   - Nguyễn Phương Thái, ĐHCN, Phó ban (thainp@vnu.edu.vn)
   - Vũ Thế Bình, PCT VFOSSA, ủy viên (binh.vt@netnam.vn)   - Vũ Thế Bình, PCT VFOSSA, ủy viên (binh.vt@netnam.vn)
-  - Nguyễn Vũ Hưng, UV BCH, ủy viên (vuhung16@gmail.com)+  - Nguyễn Vũ Hưng, UV BCH, ủy viên (vuhung16plus@gmail.com)
   - Nguyễn Thế Hùng, UV BCH, ủy viên (thehung@vinades.vn)   - Nguyễn Thế Hùng, UV BCH, ủy viên (thehung@vinades.vn)
   - Nguyễn Hữu Thành, UV BCH, ủy viên (huuthanh.ng@gmail.com)   - Nguyễn Hữu Thành, UV BCH, ủy viên (huuthanh.ng@gmail.com)
daihoi2.1394020616.txt.gz · Thời điểm thay đổi: 2014/09/05 10:26 (external edit)