Công cụ thành viên

Công cụ trang web


daihoi3

Khác biệt

Đây là những khác biệt giữa hai phiên bản của trang.

Liên kết đến bản xem so sánh này

Phiên bản trước của cả hai bênPhiên bản trước
Phiên bản sau
Phiên bản trước
daihoi3 [2017/05/14 11:47] – [Danh sách BTC] nhquangdaihoi3 [2017/05/20 00:04] (hiện tại) – [Văn kiện Đại hội] nhquang
Dòng 48: Dòng 48:
  
 ==== Văn kiện Đại hội ==== ==== Văn kiện Đại hội ====
-  * Báo cáo tổng kết; phương hướng, mục tiêu nhiệm kỳ mới +  * Báo cáo tổng kết; phương hướng, mục tiêu nhiệm kỳ mới {{::daihoi3:bao_cao_tong_ket_nk_ii.odt|}} {{::daihoi3:muc_tieu_nk_iii.pdf|}} 
-  * Chương trình Đại hội+  * Phụ lục báo cáo tổng kết NK II {{::daihoi3:vfossa-nk2-hoatdong.odt|}} {{::daihoi3:bao_cao_hoat_dong_cong_dong_pmtdnm_nhiem_ky_2_tat.odt|}} {{::daihoi3:bao_cao_tổng_kết_hoạt_dộng_phối_hợp_lien_kết_giữa_cac_dn_thanh_vien_vfossa_nqt.odt|}} {{::daihoi3:bao_cao_nhiệm_ky_ii_của_ban_truyền_thong_-_phat_triển_hội_vien_vfossa.odt|}} {{::daihoi3:vfossa_voi_dh_lcd.odt|}} {{::daihoi3:vfossa-marketing_tqt.odt|}} 
 +  * Chương trình Đại hội {{::daihoi3:agenda_dh3_20may17-v1.odt|}} 
 +  * Quy chế khen thưởng {{::daihoi3:quy_che_khen_thuong.pdf|}} 
 +  * Đề xuất khen thưởng nhân dịp Đại hội {{::daihoi3:de_nghi_khen_thuong_new.pdf|}}
   * Kịch bản chi tiết Đại hội   * Kịch bản chi tiết Đại hội
   * Dự thảo Nghị quyết Đại hội   * Dự thảo Nghị quyết Đại hội
   * Định hướng các nội dung tham luận tại đại hội   * Định hướng các nội dung tham luận tại đại hội
   * Biên bản Đại hội   * Biên bản Đại hội
-  * Đề án nhân sự BCH khóa mới (tiêu chí UV BCH) +  * Đề án nhân sự BCH khóa mới (tiêu chí UV BCH) Xem {{::daihoi3:de_an_nhan_su_dh_iii.pdf|}} 
-  * Danh sách dự kiến nhân sự BCH khóa mới+  * Danh sách dự kiến nhân sự BCH khóa mới. Xem {{::daihoi3:de_cu_bch_moi.pdf|}}
   * Danh sách nhân sự điều hành Đại hội (Đoàn chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu, Ban Kiểm phiếu)   * Danh sách nhân sự điều hành Đại hội (Đoàn chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu, Ban Kiểm phiếu)
   * Danh sách tổng hợp Đại biểu dự Đại hội (Online và Offline)   * Danh sách tổng hợp Đại biểu dự Đại hội (Online và Offline)
daihoi3.1494762432.txt.gz · Sửa đổi lần cuối: 2017/05/14 11:47 bởi nhquang