User Tools

Site Tools


mhst:ideas:alfresco_mobile_client

Khác biệt

Đây là những khác biệt giữa phiên bạn được chọn và phiên bản hiện tại của trang này.

Liên kết để xem bản so sánh này

Next revision
Previous revision
mhst:ideas:alfresco_mobile_client [2012/04/28 23:28]
nhquang được tạo ra
mhst:ideas:alfresco_mobile_client [2014/09/05 10:26] (hiện tại)
Dòng 24: Dòng 24:
 Khó Khó
 ===== Mentor: ===== ===== Mentor: =====
-  + 
-  - Hoàng Chí Linh +  - Hoàng Chí Linh (linhhc_at_ecoit.asia) ​ 
-  - Nguyễn Vũ Hưng+  - Nguyễn Vũ Hưng (vuhung16_at_gmail.com) 
 +Công ty EcoIT (http://​www.ecoit.asia/​)
  
 ===== Thông tin khác: ===== ===== Thông tin khác: =====
    
 Được tài trợ trực tiếp từ công ty, tuyển dụng trực tiếp từ công ty nếu hoàn thành tốt. Được tài trợ trực tiếp từ công ty, tuyển dụng trực tiếp từ công ty nếu hoàn thành tốt.
 +
mhst/ideas/alfresco_mobile_client.1335630528.txt.gz · Thời điểm thay đổi: 2014/09/05 10:26 (external edit)