User Tools

Site Tools


mhst:ideas:mhst2013:dtt01

Khác biệt

Đây là những khác biệt giữa phiên bạn được chọn và phiên bản hiện tại của trang này.

Liên kết để xem bản so sánh này

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
mhst:ideas:mhst2013:dtt01 [2013/05/24 13:08]
nhquang
mhst:ideas:mhst2013:dtt01 [2014/09/05 10:26] (hiện tại)
Dòng 52: Dòng 52:
 Sau đó theo mức độ ưu tiên cho vào fixbug ở https://​blueprints.launchpad.net/​horizon và được fix trong 1-2 tuần rồi review code. Sau đó theo mức độ ưu tiên cho vào fixbug ở https://​blueprints.launchpad.net/​horizon và được fix trong 1-2 tuần rồi review code.
 Nên vòng đời bug rất nhanh nên khó ghi rõ ID cụ thể, có thể tham gia theo những mảng cụ thể. DTT dự kiến 2 mảng là: ceilometer, network topology. Nên vòng đời bug rất nhanh nên khó ghi rõ ID cụ thể, có thể tham gia theo những mảng cụ thể. DTT dự kiến 2 mảng là: ceilometer, network topology.
- 
  
mhst/ideas/mhst2013/dtt01.txt · Thời điểm thay đổi: 2014/09/05 10:26 (external edit)