User Tools

Site Tools


mhst:ideas:mhst2013:ecoit01

Khác biệt

Đây là những khác biệt giữa phiên bạn được chọn và phiên bản hiện tại của trang này.

Liên kết để xem bản so sánh này

Next revision
Previous revision
mhst:ideas:mhst2013:ecoit01 [2013/05/03 17:47]
nhquang được tạo ra
mhst:ideas:mhst2013:ecoit01 [2014/09/05 10:26] (hiện tại)
Dòng 22: Dòng 22:
  
 ===== Mentor ===== ===== Mentor =====
-  * **Mentor chính**: Trịnh Thế Thành, (thanhtt [at] ecoi [dot] asia) +  * **Mentor chính**: Trịnh Thế Thành, (thanhtt [at] ecoit [dot] asia) 
-  * **Co-mentor**:​ Hoàng Chí Linh (linhhc [at] ecoi [dot] asia)+  * **Co-mentor**:​ Hoàng Chí Linh (linhhc [at] ecoit [dot] asia)
  
  
mhst/ideas/mhst2013/ecoit01.txt · Thời điểm thay đổi: 2014/09/05 10:26 (external edit)