User Tools

Site Tools


mhst:ideas:mhst2013:ecoit02

Khác biệt

Đây là những khác biệt giữa phiên bạn được chọn và phiên bản hiện tại của trang này.

Liên kết để xem bản so sánh này

Next revision
Previous revision
mhst:ideas:mhst2013:ecoit02 [2013/05/06 14:15]
nhquang được tạo ra
mhst:ideas:mhst2013:ecoit02 [2014/09/05 10:26] (hiện tại)
Dòng 23: Dòng 23:
  
 ===== Mentor ===== ===== Mentor =====
-  * **Mentor chính**: ​Bùi Ngọc Châu, ​(chaubn ​[at] ecoit [dot] asia) +  * **Mentor chính**: ​Hoàng Chí Linh (linhhc ​[at] ecoit [dot] asia) 
-  * **Co-mentor**: ​Hoàng Chí Linh (linhhc ​[at] ecoit [dot] asia)+  * **Co-mentor**: ​Bùi Ngọc Châu, ​(chaubn ​[at] ecoit [dot] asia)
mhst/ideas/mhst2013/ecoit02.txt · Thời điểm thay đổi: 2014/09/05 10:26 (external edit)