User Tools

Site Tools


mhst:ideas:mhst2013:ecoit03

Khác biệt

Đây là những khác biệt giữa phiên bạn được chọn và phiên bản hiện tại của trang này.

Liên kết để xem bản so sánh này

mhst:ideas:mhst2013:ecoit03 [2014/09/05 10:26] (hiện tại)
Dòng 1: Dòng 1:
 +====== Sử dụng AI trong việc gợi ý trong tìm kiếm của Alfresco ======
  
 +===== Mô tả ý tưởng =====
 +
 +  * Alfresco là phần mềm quản lý tài liệu mã nguồn mở với các chức năng chính:
 +       * Lưu trữ và quản lý tài liệu: lưu trữ tài liệu trên repository, quản lý tài liệu dựa trên các trường metadata, quản lý tài liệu theo version, phân quyền truy cập tài liệu theo người dùng và nhóm người dùng, tìm kiếm toàn văn các tài liệu.
 +       * Cung cấp các quy trình quản lý tài liệu.
 +       * Cung cấp môi trường làm việc cộng tác.
 +   * Module gợi ý tìm kiếm trên Alfresco có tính năng:
 +       * Học tập từ người dùng để đưa ra các gợi ý tìm kiếm chính xác trong thời gian ngắn cho user.
 +
 +===== Kỹ năng yêu cầu =====
 +
 +  * Khả năng tiếng Anh, khả năng trình bày, kiên nhẫn, tìm tòi.
 +  *     J2EE, JSP, JavaScript, CSS, HTML, Ajax, JSON.
 +  *     Sử dụng thành thạo một trong các IDE: Netbeans, Eclipse, Spring STS…
 +  *     ​Thích AI.
 +
 +===== Đánh giá mức độ =====
 +
 +  * Khó
 +
 +===== Mentor =====
 +
 +  * **Mentor chính**: Bùi Ngọc Châu, ( chaubn [at] ecoit [dot] asia)
 +  * **Co-mentor**:​ Trịnh Thế Thành (thanhtt [at] ecoit [dot] asia)
mhst/ideas/mhst2013/ecoit03.txt · Thời điểm thay đổi: 2014/09/05 10:26 (external edit)