User Tools

Site Tools


mhst:ideas:mhst2013:fat01

Khác biệt

Đây là những khác biệt giữa phiên bạn được chọn và phiên bản hiện tại của trang này.

Liên kết để xem bản so sánh này

mhst:ideas:mhst2013:fat01 [2013/05/18 08:41]
khoanv
mhst:ideas:mhst2013:fat01 [2014/09/05 10:26]
Dòng 1: Dòng 1:
-====== RSS feed cho Moodle ====== 
-===== Mentor ===== 
-  * **Mentor chính**: Nguyễn Việt Khoa, (khoa [at] hanoiscrum [dot] net) 
- 
-===== Tóm tắt ý tưởng ===== 
-Xây dựng một module có khả năng cung cấp thông tin tùy biến, giao diện đẹp cho Moodle 
- 
-===== Kỹ năng yêu cầu ===== 
-  
-   * PHP/MySQL 
-   * HTML/​CSS/​JavaScript 
-   * Agile 
-   * GIT 
-===== Mô tả chi tiết ​ ===== 
-   * //Mục tiêu//: Xây dựng một module hoàn chỉnh cho Moodle (moodle.org),​ module này cung cấp tin tức tùy biến từ các nguồn RSS Feed. 
-   * //Chức năng//: Cho phép người quản lý điều chỉnh nguồn RSS, số lượng bản tin, cách thức hiển thị mỗi thông tin. 
-   * //Nền tảng//: Phát triển trên nền ứng dụng Moodle 2.5 (phiên bản mới nhất hiện nay), tuân thủ mô hình phát triển module dành cho ứng dụng này 
-   * //Quy trình phát triển//: Agile\Scrum 
-===== Thông tin khác  ===== 
-Module sẽ được sử dụng cho ứng dụng Moodle đang được chúng tôi sử dụng cho công tác đào tạo tại đơn vị mình. 
-  * Hệ thống hiện tại: http://​aptech.ac.vn:​8801/​ 
-  * Website Moodle: https://​moodle.org/​ 
  
mhst/ideas/mhst2013/fat01.txt · Thời điểm thay đổi: 2014/09/05 10:26 (external edit)