User Tools

Site Tools


mhst:ideas:mhst2013:fat01

Khác biệt

Đây là những khác biệt giữa phiên bạn được chọn và phiên bản hiện tại của trang này.

Liên kết để xem bản so sánh này

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
mhst:ideas:mhst2013:fat01 [2013/05/18 16:48]
nhquang
mhst:ideas:mhst2013:fat01 [2014/09/05 10:26] (hiện tại)
Dòng 7: Dòng 7:
  
 Ý tưởng đề xuất: Xây dựng một module có khả năng cung cấp thông tin tùy biến, giao diện đẹp cho Moodle Ý tưởng đề xuất: Xây dựng một module có khả năng cung cấp thông tin tùy biến, giao diện đẹp cho Moodle
 +
 +===== Độ khó =====
 +
 +Tương đối khó
  
 ===== Kỹ năng yêu cầu ===== ===== Kỹ năng yêu cầu =====
mhst/ideas/mhst2013/fat01.1368870520.txt.gz · Thời điểm thay đổi: 2014/09/05 10:26 (external edit)