User Tools

Site Tools


mhst:ideas:mhst2013:fat01

Đây là một phiên bản cũ cùa văn kiện!


Ý TƯỞNG 01

Mô tả ý tưởng

Kỹ năng yêu cầu

Đánh giá mức độ

Mentor

  • Mentor chính: Nguyễn Việt Khoa, (nguyenvietkhoa [at] gmail [dot] com)
mhst/ideas/mhst2013/fat01.1368578971.txt.gz · Thời điểm thay đổi: 2014/09/05 10:26 (external edit)