Công cụ thành viên

Công cụ trang web


mhst:ideas:mhst2013:fat01

Đây là một phiên bản cũ của tài liệu!


Ý TƯỞNG 01

Mô tả ý tưởng

Kỹ năng yêu cầu

Đánh giá mức độ

Mentor

  • Mentor chính: Nguyễn Việt Khoa, (khoa[at] hanoiscrum [dot] net)
mhst/ideas/mhst2013/fat01.1368579013.txt.gz · Sửa đổi lần cuối: 2014/09/05 03:26 (sửa đổi bên ngoài)