User Tools

Site Tools


mhst:ideas:mhst2013:fat01

Đây là một phiên bản cũ cùa văn kiện!


Ý TƯỞNG 01

Mentor

  • Mentor chính: Nguyễn Việt Khoa, (khoa [at] hanoiscrum [dot] net)

Tóm tắt ý tưởng

Kỹ năng yêu cầu

Mô tả chi tiết

Thông tin khác

mhst/ideas/mhst2013/fat01.1368579305.txt.gz · Thời điểm thay đổi: 2014/09/05 10:26 (external edit)