User Tools

Site Tools


mhst:ideas:mhst2013:fat01

Đây là một phiên bản cũ cùa văn kiện!


RSS feed cho Moodle

Mentor

  • Mentor chính: Nguyễn Việt Khoa, (khoanv@fpt.aptech.ac.vn)

Tóm tắt ý tưởng

Xây dựng một module có khả năng cung cấp thông tin tùy biến, giao diện đẹp cho Moodle

Kỹ năng yêu cầu

  • PHP/MySQL
  • HTML/CSS/JavaScript
  • Agile
  • GIT

Mô tả chi tiết

  • Mục tiêu: Xây dựng một module hoàn chỉnh cho Moodle (moodle.org), module này cung cấp tin tức tùy biến từ các nguồn RSS Feed.
  • Chức năng: Cho phép người quản lý điều chỉnh nguồn RSS, số lượng bản tin, cách thức hiển thị mỗi thông tin.
  • Nền tảng: Phát triển trên nền ứng dụng Moodle 2.5 (phiên bản mới nhất hiện nay), tuân thủ mô hình phát triển module dành cho ứng dụng này
  • Quy trình phát triển: Agile\Scrum

Thông tin khác

Module sẽ được sử dụng cho ứng dụng Moodle đang được chúng tôi sử dụng cho công tác đào tạo tại đơn vị mình.

mhst/ideas/mhst2013/fat01.1368841882.txt.gz · Thời điểm thay đổi: 2014/09/05 10:26 (external edit)