User Tools

Site Tools


mhst:ideas:mhst2013:hnlug04

Khác biệt

Đây là những khác biệt giữa phiên bạn được chọn và phiên bản hiện tại của trang này.

Liên kết để xem bản so sánh này

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
mhst:ideas:mhst2013:hnlug04 [2013/05/16 21:31]
dhluong [Mô tả ý tưởng]
mhst:ideas:mhst2013:hnlug04 [2014/09/05 10:26] (hiện tại)
Dòng 13: Dòng 13:
   - Chuyển đổi mô hình trên về dạng XML. Cho phép người dùng có thể lưu trữ mô hình để dễ dàng chỉnh sửa về sau.   - Chuyển đổi mô hình trên về dạng XML. Cho phép người dùng có thể lưu trữ mô hình để dễ dàng chỉnh sửa về sau.
   - Phát triễn module thành lập nhóm cũng thiết kế, chia sẻ khung công tác và có khung chat để trao đổi với nhau.    - Phát triễn module thành lập nhóm cũng thiết kế, chia sẻ khung công tác và có khung chat để trao đổi với nhau. 
 +=== Đối tượng sử dụng. ===
 +Với khả năng chia sẻ khung công tác, hệ thống sẽ hỗ trợ rất tốt cho các nhà phát triễn mã nguồn mở, freelancer không thể cùng làm việc trực tiếp, các công ty outsourcing khi cần thống nhất bảng thiết kế với khách hàng nước ngoài. ​
  
 +Và đương nhiên, hệ thống hoạt động trên mọi nền tảng, sẵn sàng phục vụ 24/24 bất cứ nhà phát triễn nào, đang sử dụng nền tảng gì. 
 === Link video demo. === === Link video demo. ===
  
mhst/ideas/mhst2013/hnlug04.txt · Thời điểm thay đổi: 2014/09/05 10:26 (external edit)